ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

มรดกทางวัฒนธรรมไทย

2

รำไทย

นาฎศิลป์เป็นศิลปการแสดง เริ่มจากการจับระบำรำฟ้อน และพัฒนาขึ้นแสดงต่อเนื่องเป็นเรื่อง การแสดงของไทยจำแนกออกได้เป็น ละคร โขน และลิเก ท่ารำแต่ละท่าจะมีแม่บทแสดง ถึงความอ่อนช้อยของท่วงท่า อากัปกริยาของไทย

สถาปัตยกรรม
เนื่องจากสังคมโบราณของไทย มีศูนย์กลางรวมอยู่ที่วัด สถาปัตยกรรมที่เด่นชัด จึงปรากฎตามวัดวาอารามต่างๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม พระวิหารวัดสุทัศน์ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

มวยไทย
เป็นศิลปเฉพาะตัวของชาติไทย ที่ไม่มีชาติใดเหมือน โดยเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู ซึ่งเป็นการร่ายรำออกท่า แม่ไม้รุก-รับ อย่างสง่างาม แสดงลักษณะแม่บทของศิลปการต่อสู้ ประกอบด้วยเสียงปี่ที่โหยหวน และรุกเร้าเป็นจังหวะ นับเป็นศิลปการต่อสู้ประจำชาติ

 

การละเล่นพื้นบ้าน
ศิลปการแสดงแบบพื้นบ้าน จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิภาค และท้องถิ่น ได้แก่ เพลงเรือ เพลงลำตัดของภาคกลาง รำผีฟ้า รำฟ้อนของภาคอีสาน ฟ้อนสาวไหมของภาคเหนือ รองเง็ง มโนราห์ของภาคใต้

การแต่งกายประจำชาติ
ชุดไทยสมัยต่างๆ มีความแตกต่างกันตามยุคสมัย ได้แก่ ไทยจักรีในปัจจุบัน การแต่งกายชุดไทยเดิมมีให้เห็นน้อยลง จะมีเฉพาะในงานพิธี และเทศกาลต่างๆ หรือเฉพาะในโอกาสพิเศษ

กีฬาไทย
การเล่นของไทยที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติ มีหลายอย่าง ได้แก่ กระบี่กระบอง แข่งเรือ ตระกร้อ ว่าว หมากรุกไทย ลักษณะของการเล่นเหล่านี้ บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่มีศิลปะ มีความสามัคคีสมัครสมาน

เลขไทย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศในโลก ที่มีเลขประจำชาติเป็นของตนเอง คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธนบัตรทุกราคา เหรียญกษาปณ์ หรือหนังสือบางประเภท

การช่างฝีมือ
คนไทยเป็นผู้มีฝีมือช่างและงานศิลปมาช้านาน หลักฐานที่เห็นได้ชัดคือ งานช่างทอง คนไทยรู้จักนำมาทำเครื่องประดับ ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การหุ้ม การปิด การบุ การดุน การหล่อ การสลัก กะไหล่ และการคร่ำ เป็นต้น

ดนตรีไทย
เครื่อวดนตรีไทยประกอบด้วย เครื่องดีด สี ตี เป่า เมื่อนำมาประกอบวง จะจัดลักษณะได้เป็นวงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ วงขับไม้ และวงเครื่องประโคม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ของแต่ละภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ โปงลาง ไหซอง ซอซึง เป็นต้น

เรือนไทย
บ้านเรือนไทยสมัยโบราณ ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงใต้ถุนโปร่ง ลมผ่านได้ทำให้บ้านเรือนเย็นสบาย และมีใต้ถุนสูง ลักษณะเอนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมหลายประเภทในครอบครัว วิชาการสร้างเรือนไทย เป็นมรดกเฉพาะของชาวไทย ที่มีความชำนาญ และความเจริญทางการช่างสูง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย