ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีมาฆะบูชา

พิธีมาฆะบูชา คือการประกอบพิธีทางศาสนาของสงฆ์ในวันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 3 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน วันมาฆะบูชาจะเลื่อนไปวันกลางเดือน 4 วันมาฆะบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่ตรงกับ “วันจาตุรงคสันนิบาต” คือการประชุมสงฆ์ด้วยองค์สี่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังท่องเที่ยวประกาศสัจจธรรมของพระองค์อยู่ เพราะในวันนี้ พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 1,250 องค์ หนึ่ง พระสงฆ์เหล่านั้นมาพร้อมกันเองโดยมิได้นัดหมาย หนึ่ง และวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสามพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ หนึ่ง รวมเป็นองค์สี่ด้วยกัน เมื่อพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทปาฏิโมกข์และกำหนดปลงอายุสังขาร คือกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พระองค์จะปรินิพพานในระยะอีก 3 เดือนต่อไปข้างหน้านี้ การทำพิธีมาฆะบูชามีดังนี้ คือ เมื่อได้เวลาพร้อมแล้วทั้งภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปประชุมพร้อมกันที่สถูป เจดีย์ โบสก์ หรือสิ่งสำคัญทางศาสนาอย่างอื่น โดยทั่วไปกระทำกันในโบสก์ มีพุทธศาสนิกชนยืนหลังพระภิกษุและสามเณร จุดธูปเทียย พนมมือ แล้วเปล่งคำบูชาวันมาฆะตามที่จะมีผู้กล่าวนำให้ ต่อจากนั้นก็ออกเดินเวียน สถูป เจดีย์ หรือพระอุโบสถ 3 รอบ สวดบทพระพุทธคุร พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ด้วยจิตใจเลื่อมใน เมื่ออครบ 3 รอบแล้วก็นำธูปเทียน เครื่องบูชาสักการะไปวางไว้ในที่ซึ่งทางวัดเตรียมไว้ เข้าฟัง พระทำวัตรสวดมนต์ เมื่อพระทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว พุทธศาสนิกชนก็สวดมนต์ต่อไป หลังจากนั้นพระจะมีการเทศน์แสดวโอวาทปฏิโมกข์เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ