Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีมาฆะบูชา

พิธีมาฆะบูชา คือการประกอบพิธีทางศาสนาของสงฆ์ในวันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 3 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน วันมาฆะบูชาจะเลื่อนไปวันกลางเดือน 4 วันมาฆะบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่ตรงกับ “วันจาตุรงคสันนิบาต” คือการประชุมสงฆ์ด้วยองค์สี่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังท่องเที่ยวประกาศสัจจธรรมของพระองค์อยู่ เพราะในวันนี้ พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 1,250 องค์ หนึ่ง พระสงฆ์เหล่านั้นมาพร้อมกันเองโดยมิได้นัดหมาย หนึ่ง และวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสามพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ หนึ่ง รวมเป็นองค์สี่ด้วยกัน เมื่อพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทปาฏิโมกข์และกำหนดปลงอายุสังขาร คือกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พระองค์จะปรินิพพานในระยะอีก 3 เดือนต่อไปข้างหน้านี้ การทำพิธีมาฆะบูชามีดังนี้ คือ เมื่อได้เวลาพร้อมแล้วทั้งภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปประชุมพร้อมกันที่สถูป เจดีย์ โบสก์ หรือสิ่งสำคัญทางศาสนาอย่างอื่น โดยทั่วไปกระทำกันในโบสก์ มีพุทธศาสนิกชนยืนหลังพระภิกษุและสามเณร จุดธูปเทียย พนมมือ แล้วเปล่งคำบูชาวันมาฆะตามที่จะมีผู้กล่าวนำให้ ต่อจากนั้นก็ออกเดินเวียน สถูป เจดีย์ หรือพระอุโบสถ 3 รอบ สวดบทพระพุทธคุร พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ด้วยจิตใจเลื่อมใน เมื่ออครบ 3 รอบแล้วก็นำธูปเทียน เครื่องบูชาสักการะไปวางไว้ในที่ซึ่งทางวัดเตรียมไว้ เข้าฟัง พระทำวัตรสวดมนต์ เมื่อพระทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว พุทธศาสนิกชนก็สวดมนต์ต่อไป หลังจากนั้นพระจะมีการเทศน์แสดวโอวาทปฏิโมกข์เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com