ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

สมัยอยุธยา

วงศ์เชียงราย

 1. สมเด็จพพระรามาธิบิดีที่1 (อู่ทอง) พ.ศ. 1893  -   พ.ศ.1913

 2. พระราเมศวร (ครั้งที่1) พ.ศ. 1913

วงศ์สุพรรณภูมิ

 1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1 พ.ศ. 1913  -  พ.ศ.1931

 2. เจ้าทองลั่น พ.ศ. 1931 ครองราชย์เพียง 7วัน

วงศ์เชียงราย

 1. พระราเมศวร (ครั้งที่) พ.ศ. 1931  -  พ.ศ.1938

 2. สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1938  -  พ.ศ.1952

วงศ์สุพรรณภูมิ

 1. สมเด็จพระนครอินทราธิราช พ.ศ. 1952  -  พ.ศ.1967

 2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (จ้าสามพระยา)พ.ศ. 1967   -  พ.ศ.1991

 3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991  -  พ.ศ.2031

 4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 พ.ศ. 2031 -  พ.ศ.2034

 5. สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 พ.ศ. 2034  -  พ.ศ.2072

 6. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4 พ.ศ. 2072  -  พ.ศ.2076

 7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พ.ศ. 2076 ครองราชย์ 4 เดือน

 8. สมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2076  -   พ.ศ.2089

 9. พระแก้วฟ้า พ.ศ. 2089  -  พ.ศ.2091

 10. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช พ.ศ. 2091  -  พ.ศ.2111

 11. สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2111  -  พ.ศ.2112

วงศ์สุโขทัย

 1. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2112  -  พ.ศ.2133

 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2133  -  พ.ศ.2148

 3. สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2148  -  พ.ศ.2163

 4. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ พ.ศ. 2163 ไม่ครบปี

 5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163  -  พ.ศ.2171

 6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2171  -  พ.ศ.2173

 7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2173 ครองราชย์36 วัน

วงศ์ปราสาททอง

 1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173  -  พ.ศ.2198

 2. สมเด็จเจ้าฟ้าชัย พ.ศ. 2198  -  พ.ศ.2199

 3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199  ครองราชย์ 3 เดือน

 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199  -  พ.ศ.2231

วงศ์บ้านพลูหลวง

 1. สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231  -  พ.ศ.2246

 2. สมเด็จพระเจ้าเสือ พ.ศ. 2246  -  พ.ศ.2151

 3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ. 2251  -  พ.ศ.2275

 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ พ.ศ. 2275  -  พ.ศ.2301

 5. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร พ.ศ. 2301 ครองราชย์ 2 เดือน

 6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พ.ศ. 2301  -   พ.ศ.2310

ส มัย สุ โ ข ทัย ( ว ง ศ์พ ร ะ ร่ว ง)
ส มัย อ ยุธ ย า
ส มัย ก รุ ง ธ น บุ รี
ส มัย รั ต น โ ก สิ น ท ร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย