Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

สมัยรัตนโกสินทร์

ราชวงศ์จักรี

  1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. 2325  -   พ.ศ.2352
  2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2352  -   พ.ศ.2367
  3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2367  -   พ.ศ.2393
  4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2393  -   พ.ศ.2411
  5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411  -   พ.ศ.2453
  6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453  -   พ.ศ.2468
  7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468  -   พ.ศ.2477
  8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. 2477  -   พ.ศ.2489
  9. พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2489  - ปัจจุบัน

ส มัย สุ โ ข ทัย ( ว ง ศ์พ ร ะ ร่ว ง)
ส มัย อ ยุธ ย า
ส มัย ก รุ ง ธ น บุ รี
ส มัย รั ต น โ ก สิ น ท ร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com