ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

สมัยสุโขทัย

วงศ์พระร่วง

  1. พ่อขุนศรีอินทรทิตย์ และขุนบาลเมือง ประมาณ พ.ศ. 1800 - พ.ศ.1820

  2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประมาณ พ.ศ. 1820  -  พ.ศ.1860

  3. พญาเลอไท ประมาณ พ.ศ. 1861  -  พ.ศ.1897

  4. พญาลิไท ประมาณ พ.ศ. 1897  -   พ.ศ.1919

  5. พญาไสยลือไท ประมาณ พ.ศ. 1919 -  พ.ศ.1920

ส มัย สุ โ ข ทัย ( ว ง ศ์พ ร ะ ร่ว ง)
ส มัย อ ยุธ ย า
ส มัย ก รุ ง ธ น บุ รี
ส มัย รั ต น โ ก สิ น ท ร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย