ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

 สมัยกรุงธนบุรี

ระหว่าง พ.ศ. 2310 ถึงต้น พ.ศ. 2311 ว่างพระเจ้าแผ่นดิน อันเนื่องมาจากไทยเสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่2และอยู่ระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติ... จนได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อปีพ.ศ. 2311   และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงในเวลาต่อมา.

  1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2311  -  พ.ศ.2325

ส มัย สุ โ ข ทัย ( ว ง ศ์พ ร ะ ร่ว ง)
ส มัย อ ยุธ ย า
ส มัย ก รุ ง ธ น บุ รี
ส มัย รั ต น โ ก สิ น ท ร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย