ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

คำอาราธนา

การอธิษฐานต้องตั้งจิตและสำรวมใจให้แน่วแน่ ให้มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน เพื่อให้เกิด พลังจิต มุ่งไปยังผู้ที่เราจะอุทิศส่วนบุญให้ พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐาน ผลบุญก็จะสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้นั้น ตามความตั้งใจ.

หน้า1       หน้า2       หน้า3

คำถวายพระพุทธรูป

     อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
     อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
                        คำแปล
          ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระพุทธรูป แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
     ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัญจะ ปริภุญชันตุ เทวะตา ชะยะมังคะลานุภาเวนะ สัพพะโสตถิ ภะวันตุ เมฯ

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
     อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะ โว ทิสสาวินะติ เอเสสะโตฯ

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
     กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุฯ
                    คำแปล
          กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3
          ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญฯ

คำภาวนาเวลาเผาศพ
     อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโตฯ
                    คำแปล
          กายของเรานี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ฯ

คำภาวนาเวลา
ทอดผ้าหน้าศพให้พระบังสกุล
     นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา
                    คำแปล
          นามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน

คำอธิฐานเวลาทำบุญต่างๆ (แบบย่อ)
     สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม อะนาคะเต กาเล

คำกรวดน้ำ (แบบย่อ)
     อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
                    คำแปล
          ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิด

คำจบทาน
     อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ
          ขอให้ทานนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลส
     อิทัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ
          ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษยสมบัติ ขอให้ได้สวรรคสมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมความปรารถนาทุกประการ อันว่าโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า  "ไม่มี" ขออย่าให้ข้าพเจ้าประสบพบเลย ฯ

หน้า1       หน้า2       หน้า3

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย