ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

บทพิจารณาสังขาร

       สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารคือ ร่างกาย จิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดสิ้น, มันไม่เที่ยง; เกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไป.
        สัพเพ สังขารา ทุกขา, สังขารคือ ร่างกาย จิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดสิ้น, มันเป็นทุกข์ทนยาก; เพราะเกิดขึ้นแล้ว, แก่เจ็บตายไป
       สัพเพ ธัมมา อะนัตตา, สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เป็นสังขาร แลมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน; ไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา.

             อะธุวัง ชีวิตัง, ธุวัง มะระณัง, อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง, มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง, ชีวิตัง เม อะนิยะตัง, มะระณัง เม นิยะตัง, วะตะ, อะยัง กาโย, อะจิรัง, อะเปตะ วิญญาโณ, ฉุฑโฑ, อะธิเสสสะติ, ปะฐะวิง, กะลิงคะรัง อิวะ, นิรัตถัง,

คำแปล
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน, ความตายเป็นของที่ยั่งยืน; อันเราจะพึงตายเป็นแท้; ชีวิตของเรา มีความตายเป็นที่สุดรอบ; ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง; ความตายของเรา เป็นของเที่ยง. ควรที่จะสังเวช; ร่างกายนี้; มิได้ตั้งอยู่นาน; ครั้นปราศจากวิญญาณ; อันเขาทิ้งเสียแล้ว; จักนอนทับ; ซึ่งแผ่นดิน; ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน; หาประโยชน์มิได้.

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย