ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

"พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

มีลาภ แล้วก็ย่อมเสื่อม ลาภได้ มียศ แล้วก็ย่อมเสื่อม ยศได้ มีเกียรติ แล้วก็ย่อมเสื่อม เกียรติได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย