ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

สิริมงคลคาถา

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4

คาถาพญายม

ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ
          ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงฯ

คาถาเสกน้ำล้างหน้าประจำวัน
          เมื่อตักน้ำมาแล้วให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออก เอานิ้วชี้ข้างขวาเขียน "มะอะอุ" ลงในน้ำพร้อมกับบริกรรมพุทธมนต์ มะอะอุ พ่นใส่น้ำ 3 จบ จึงอธิษฐานและสวดบทพระพุทธมนต์
          พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างทุกข์ พระสงฆ์เพิ่มสุข
     ยาตรายามดี สวัสดีมีชัย อิติปิ โส ภะคะวา
          แล้วจึงล้างหน้าและประพรมตบท้ายทอย 3 ครั้ง เจริญสุขยิ่ง

คาถาบูชาเงิน (ของเก่า)
     อิติบูชา จะ มะหาราชา สัพพะเสน่ห์หา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโม พุทธายะ.
          เป็นคาถาเก่าแก่ ผู้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำ จะทำให้การดำเนินชีวิต ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ ทั้งน้อยใหญ่ จะบังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนดีนักแล.

คาถาบูชาดวงชาตา (ของเก่า)
นะโม เม สัพพะเทวานัง                     สัพพะคะระหัง จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ                         สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ                           ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง              สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ                       สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา         สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ       สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ
          เพื่อเสริมดวงชาตา จงผูกดวงชาตาของตน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุลของตน ไว้ใต้ดวงชาตา หรือดวงที่เรียกว่า "ดวงพิชัยสงคราม" แล้วเอาดวงชาตาบรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา พึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
     พุทธัง         พะหุชะนานัง
เอหิ จิตตัง       เอหิ มะนุสสานัง
เอหิ ลาภัง        เอหิ เมตตา
ชมภูทีเป          มนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ.
          พ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ นิยมเสกเป่า 3 จบ 7 จบ ทำน้ำมนต์ล้างหน้า และประพรมสินค้า ขายของดีนักแล (อธิษฐาน และใส่บาตรทุกวัน ตามศรัทธาจะบังเกิดโชคลาภ)

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
     สัตถา เทวะมะนัสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ   "มะอะอุ"
          ขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องเสมอ ป้องกันภัยพิบัติ ฯ

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
     ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ
          ป้องกันอันตรายทั้งปวง ฯ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น
พุทธัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉาม
สังฆัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉาม
          สำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน แม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้าย ไม่อาจทำอะไรได้ กลางคืนให้สวด 7 จบ แล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวา ไปซ้าย เป็นทักษิณาวัต ป้องกันสรรพภัยวิเศษนักแล

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย