ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

ธรรมคือธรรมชาติ

                  ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นสัจจธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ และสัตว์ เพื่อให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สร้างในความดีทำสิ่งที่ถูกต้อง ละความชั่ว ตัณหา และกิเลสทั้งปวง ความสำคัญของธรรมะอยู่ที่จิต จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน จิตเป็นหัวหน้า เมื่อเรามีสติสามารถควบคุมจิต ให้อยู่ในกรอบที่ดีก็คือ เสมือนหนึ่งเราได้ศึกษาธรรมะ เกือบสำเร็จไปแล้ว และต้องละเว้นความ โลภ โกรธ หลง ให้หมดโดยต้องระวังอย่างเข้มงวด พวกประตูของตัวสร้างบาป มี 6 ทาง คือ ทางหู, ตา, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ ดังจะรู้ได้จากการกระทำ หรือสังเกตได้ดังนี้
          1. หู ฟังเสียงที่ไพเราะ และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา 
          2. ตา มองแต่สิ่งที่สวยงาม และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          3. จมูก ดมกลิ่นที่หอม และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          4. ลิ้น สัมผัสรสอาหารที่อร่อย และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          5. กาย มีการสัมผัส และนึกคิดแล้วหลงใหล ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          6. ใจ นึกชอบในสิ่งที่ดี และไม่ดี ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
                         ประตูสร้างตัณหาทั้ง 6 นี้ ถ้าเราสามารถรู้ทุกขณะจิต (มีสติสัมปชัญญะ) ทุกขณะจิตของการกระทำ และตัดสินด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ ไปในทางที่ดี และไม่ปฏิบัติชั่ว ละโมหะ โทสะ ด้วย ก็จะเป็นสาเหตุให้เราเข้าสู่จิตสงบ มีสมาธิที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องไปบวช หรือเข้าธุดงคกรรมตามสถานที่ต่างๆ

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ