ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

ธรรมคือธรรมชาติ

                  ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นสัจจธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ และสัตว์ เพื่อให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สร้างในความดีทำสิ่งที่ถูกต้อง ละความชั่ว ตัณหา และกิเลสทั้งปวง ความสำคัญของธรรมะอยู่ที่จิต จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน จิตเป็นหัวหน้า เมื่อเรามีสติสามารถควบคุมจิต ให้อยู่ในกรอบที่ดีก็คือ เสมือนหนึ่งเราได้ศึกษาธรรมะ เกือบสำเร็จไปแล้ว และต้องละเว้นความ โลภ โกรธ หลง ให้หมดโดยต้องระวังอย่างเข้มงวด พวกประตูของตัวสร้างบาป มี 6 ทาง คือ ทางหู, ตา, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ ดังจะรู้ได้จากการกระทำ หรือสังเกตได้ดังนี้
          1. หู ฟังเสียงที่ไพเราะ และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา 
          2. ตา มองแต่สิ่งที่สวยงาม และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          3. จมูก ดมกลิ่นที่หอม และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          4. ลิ้น สัมผัสรสอาหารที่อร่อย และนึกชอบ ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          5. กาย มีการสัมผัส และนึกคิดแล้วหลงใหล ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
          6. ใจ นึกชอบในสิ่งที่ดี และไม่ดี ทำให้เกิดกิเลส และตัณหา
                         ประตูสร้างตัณหาทั้ง 6 นี้ ถ้าเราสามารถรู้ทุกขณะจิต (มีสติสัมปชัญญะ) ทุกขณะจิตของการกระทำ และตัดสินด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ ไปในทางที่ดี และไม่ปฏิบัติชั่ว ละโมหะ โทสะ ด้วย ก็จะเป็นสาเหตุให้เราเข้าสู่จิตสงบ มีสมาธิที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องไปบวช หรือเข้าธุดงคกรรมตามสถานที่ต่างๆ

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย