ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

อุปกิเลส

คือโทษเครื่องเศร้าหมอง 16 อย่าง

1. อภิชฌาวิสมโลภะ  ละโมบไม่สม่ำเสมอ คือ ความเพ่งเล็ง
2. โทสะ ร้ายกาจ
3. โกธะ โกรธ
4. อุปนาหะ  ผูกโกรธไว้
5. มักขะ  ลบหลู่คุณท่าน
6. ปลาสะ  ตีเสมอ คือยกตัวเทียมท่าน
7. อิสสา ริษยา คือเห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้
8. มัจฉริยะ  ตระหนี่
9. มายา  มารยา คือเจ้าเล่ห์
10. สาเถยยะ  โอ้อวด
11.ถัมถะ  หัวดื้อ
12. สารัมภะ  แข่งดี
13. มานะ  ถือตัว
14. อติมานะ  ดูหมิ่นท่าน
15. มทะ  มัวเมา
16. ปมาทะ เลินเล่อ

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย