ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

ทางสู่ขั้นโสดาบัน

1. ให้ตั้งจิต   ที่จะ ละความชั่ว-ทำดี  ให้ได้ก่อน
2. ให้ขจัด  ความ  ทุกข์และโทมนัส   ที่ซ่อนไว้
3. ให้ทำลาย  ความ  โกรธเกลียดและทุกสิ่ง   ที่ฝังไว้
4. ให้ลด  ความรู้สึก ชอบใจ-ไม่ชอบใจ  ให้น้อยลง
5. ให้ละ  ความรู้สึก  ฟุ้งเฟ้อและแข็งกร้าว   ที่มีอยู่
6. ให้สลาย ความรู้สึก  ที่ไม่ดีทั้งมวล ให้สิ้นไป
7. ให้ฝึกตน  ให้มีใจ เมตตา-กรุณา  อย่างแท้จริง
8.  ให้รู้จัก  ทำจิตใจ  ให้สงบ    ก็จบกัน

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย