ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

อริยสัจ4

ทุกข์  ได้แก่ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจต่างๆ เพราะเป็นเหตุทนได้ยาก
สมุทัย  คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
นิโรธ  คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับตัณหาได้หมดสิ้น
มรรค  คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย