ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

ทางสายกลาง

                    1. สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ คือเห็นว่าความเกิดเป็นความทุกข์ ความแก่และความตายเป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบสิ่งที่ไม่รัก ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ ถึงแม้จะมีเงิน มีชื่อเสียง มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตาม ตราบใดที่ยังเอาชนะความคิดดี หรือชั่วไม่ได้ ควบคุมบังคับไม่ได้ ปัดให้ออกจากตัวไปทันทีไม่ได้ ย่อมจะต้องมีทุกข์อยู่เสมอ
                    2. สัมมาสังกัปปะ  ความดำริชอบ คือคิดออกจากกาม ไม่คิดพยาบาท คือคิดที่จะกำจัดความโกรธ และความเกลียดให้หมดไปจากสันดาน และคิดที่จะไม่เบียดเบียนใคร
                    3. สัมมาวาจา  วาจาชอบ มีความหมายอยู่ 4 อย่างคือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ
                    4. สัมมากัมมันตะ  กระทำชอบ มีความชอบอยู่ 3 อย่างคือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
                    5. สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการประกอบอาชีพ แต่ในทางสุจริตไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และจะประกอบอาชีพ เฉพาะที่เหมาะแก่สภาวะ หรือฐานะของตน สมมุติว่าเป็นข้าราชการ ก็จะไม่ทำอะไรให้ผิด ไปจากหน้าที่ของตน และไม่ทำอะไรชนิดที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง และคนส่วนใหญ่อย่างนี้ เป็นต้น
                    6. สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ คือความชั่วอันใด หรืออกุศลธรรมอันใด ที่ยังไม่ได้ละ ก็พยายามละ อันไหนที่ละได้แล้วก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีก ส่วนกุศลธรรมอันใด ที่ยังไม่ได้ทำให้มีให้เป็นมากขึ้น ก็พยายามทำให้มีให้เป็นขึ้น อันไหนที่มีอยู่แล้ว ก็ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไป
                    7. สัมมาสติ  ระลึกชอบ มีความหมายกว้าง แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็คือพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ พยายามที่จะฝึกแต่ในแง่ที่จะทำให้กิเลสน้อย หรือเบาบางไปโดยลำดับ ผู้ที่มีสัมมาสติ ก็คือ ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน 4            
                    8. สัมมาสมาธิ  สมาธิชอบ (ตั้งใจมั่นชอบ) หมายถึง การเข้าสมาธิที่เป็นไปเพื่อ การละนิวรณ์โดยตรง หรือพูดอีกนัยหนึ่ง สัมมาสมาธิ ก็คือ ฌาม ตั้งแต่ปฐมฌามขึ้นไป

     1. ความเห็นชอบ     กลุ่มปัญญา
     2. ความดำริชอบ
     3. วาจาชอบ
     4. กระทำชอบ          กลุ่มศีล
     5. เลี้ยงชีพชอบ
     6. ความเพียรชอบ
     7. ระลึกชอบ            กลุ่มสมาธิ
     8. ตั้งใจมั่นชอบ  

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ