Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

กุศลกรรม

     กายกรรม 3
1. ปาณาติปาตา เวรมณี  เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
2. อทินนาทานา เวรมณี  เว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งขโมย
3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี  เว้นจากประพฤติผิดในกาม

     วจีกรรม 4
4. มุสาวาทา เวรมณี 
เว้นจากการพูดเท็จ
5. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี  เว้นจากการพูดส่อเสียด
6. ผรุสาย วาจาย เวรมณี  เว้นจากการพูดคำหยาบ
7. สัมผัปปลาปา เวรมณี  เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

     มโนกรรม 3
8. อนภิชฌา   ไม่โลภอยากได้ของเขา
9. อพยาบาท  ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
10. สัมมาทิฏฐิ   เห็นชอบตามคลองธรรม

                                   กรรม 10 อย่างนี้เป็นทางบุญ ควรดำเนิน.

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com