ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

พุทโธ

คือ  ผู้รู้   รู้อะไรล่ะ   ก็รู้สิ่งที่ควรรู้คือ
    รู้จักตนเอง   รู้จักโลภ
    นั่นคือ  รู้จักธรรม

ผู้ตื่น   ตื่นจากอะไรเล่า   ก็ตื่นจากความหลับ
      ความโง่งมงาย   ความหลอกลวงที่โลกครอบงำ

ผู้เบิกบาน  ก็คือ ไม่หดหู่ เหี่ยวแห้ง ท้อแท้
           แต่สดใส ชื่นบาน และเข้มแข็ง

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย