ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

ผลกรรม

ผู้มีความโลภ,โกรธ,หลง,   จะเกิดเป็น เปรต และสัตว์เดรัจฉาน
ผู้มีศีล 5  จะเกิดเป็น มนุษย์
ผู้มีหิริโอตตัปปะ   จะเกิดเป็น เทวดา
ผู้มีฌาน  จะเกิดเป็น พรหม
ผู้ไม่มีกิเลส   จะเกิดเป็น อรหันต์
   (เข้านิพพาน)

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย