ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

บุญกิริยาวัตถุ

1. ทานมัย   บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานจะเกิดเป็น
2. สีลมัย   บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย   บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
4. อปจายนมัย   บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่
5. เวยยาวัจจมัย  บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ
6. ปัตติทานมัย   บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
7. ปัตตานุโมทนามัย   บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
8. ธัมมัสสวนมัย   บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
9. ธัมมเทสนามัย   บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
10.ทิฏฐุชุกัมม์  การทำความเห็นให้ตรง

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย