ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

อนุสสติ

คือ อารมณ์ควรระลึก 10 ประการ

1. พุทธานุสสติ   ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
2. ธัมมานุสสติ 
ระลึกถึงคุณของพระธรรม
3. สังฆานุสสติ 
ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
4. สีลานุสสติ 
ระลึกถึงศีลของตน
5. จาคานุสสติ
ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว
6. เทวตานุสสติ 
ระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา
7. มรณัสสติ
ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตน
8. กายคตาสติ
ระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม น่าเกลียดโสโครก
9. อานาปานสติ 
ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก
10. อุปสมานุสสติ 
ระลึกถึงคูรพระนิพพาน ซึ่งเป็นที่ระงับกิเลส และกองทุกข์

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย