ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แปลย่อๆ จากหนังสือของผู้รับใช้ต่างประเทศนานแล้วจึงไม่มีต้นฉบับ ทำให้ไม่ทราบชื่อผู้รับใช้ที่ชัดเจน คำสอนเหล่านี้ เป็นคำสอนชั้นสูง ท่านควรมีความรู้ชั้นต้น และชั้นกลางก่อนในเรื่องการเผยพระวจนะ


            ในช่วงเกือบ 40 ปี ผู้เขียนหนังสือนี้ ได้วางมือและเผยพระวจนะส่วนตัวมากกว่า 15,000 คน ตั้งแต่บุคคลที่เป็นทารก จนถึงผู้นำคริสตจักรระดับนานาชาติ ตั้งแต่ชาวนาจนถึงนักการเมืองและผู้คนต่างๆทุกอาชีพ ท่านผู้เขียนได้รับการเผยพระวจนะส่วนตัวจำนวนมากจากผู้อื่นด้วย ทั้งหมดได้รับการบันทึกและพิมพ์ในสมุดหนา 5 นิ้ว มีทั้งหมด 600 แผ่น (พิมพ์สองหน้า) มีคำเผยฯมากกว่า 150,000 คำ
         ที่น่าประหลาดใจคือ ในจำนวนคำเผยฯกว่าพันโดยคนหลายร้อยคนทั่วโลก ไม่มีข้อขัดแย้งในตำแหน่งงานรับใช้ของท่าน และการทรงเรียกของท่านเลย 
           

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

              ตั้งแต่สมัยอาดัมมา หูและตาของมนุษย์ได้ถูกบาปทำให้ไม่ได้ยินและเห็นพระเจ้า คำเผยฯส่วนตัวให้การยืนยันและคำพยาน ข้อแนะนำของพระเจ้าคือ ทำถ้อยคำจำเป็นต้องมีพยานและยืนยัน โดยปากของผู้เป็นพยาน 2 หรือ 3 คน (2 คร 13:1) โดยปกติพระเจ้ามีความกระตือรือร้นที่จะพูดกับเรา มากกว่าที่เราจะฟังพระองค์ แต่พระองค์ก็จะไม่ทำลายตารางงานที่ยุ่งเหยิงของเรา พระองค์พยายามที่จะตะโกนสู้กับเสียงของทีวี หรือ งานสังคม (บ่อยครั้งที่พระองค์จะติดต่อกับเราขณะนอนหลับ) 

    การให้คำแนะนำแก่บุคคลที่เขาเชื่อว่า เขาได้รับคำเผยพระวจนะส่วนตัวที่แท้จริงจากพระเจ้า ต้องระมัดระวังอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นคำเผยฯที่แท้จริง ถ้าไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง หรือตอบสนองอย่างถูกทาง ก็สามารถสร้างความสับสนได้ และตัดสินใจผิดพลาด ในหมู่คริสเตียนที่ยังไม่เติบโต ไม่มั่นคง หรือยังไม่ได้รับการศึกษาพระคัมภีร์

    การเผยพระวจนะไม่ใช่ของเล่นเด็ก เป็นสารเคมีที่ร้ายแรงในห้องทดลองของพระเจ้า ซึ่งต้องได้รับการจัดการโดยมือที่มีประสบการณ์ และใช้ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้อง 

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย