ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

วัตถุประสงค์ ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

              ผู้พยากรณ์เป็นสิ่งพิเศษในจิตใจของพระเจ้า เป็นการทรงเจิมของผู้พยากรณ์เหนือผู้อาวุโส พระเยโฮวาห์ไม่ตรัสกับกษัตริย์ของพระองค์หรือประชากร แต่ตรัสโดยผ่านผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้จิตใจของพระเจ้ามาก พระองค์ตรัสว่า "ให้เชื่อผู้พยากรณ์ของพระองค์ และท่านจะจำเริญมั่งคั่ง" (สดด 105:15 มธ 10:41 1คร12:28 , 2 พศด 20:20)

    ความล้มเหลว หรือความผิดพลาด ที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์ หรือไม่ยอมให้เขาพูด เป็นการปฏิเสธ ไม่อนุญาติให้พระเจ้าตรัส

    ผู้พยากรณ์จัดเตรียมมรรคา(ทาง) สำหรับการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระคริสต์ ยอห์นผู้บัพติศมาจัดเตรียมทางสำหรับพระคริสต์ในครั้งแรก ปัจจุบันนี้ กลุ่มผู้พยากรณ์จะจัดเตรียมทางสำหรับการเสด็จครั้งที่ 2 ของพระคริสต์ กลุ่มผู้พยากรณ์ได้ลุกขึ้นมาในปี 1980 พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ผู้เขียนทราบว่า มีผู้พยากรณ์อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือประมาณ 10,000 คน ผู้พยากรณ์เตรียมมรรคาใน 2 ทาง คือ 

หนึ่ง เตรียมทางสำหรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
สอง เขาเตรียมประชากรให้พร้อมสำหรับพระองค์ (อสย 40:3 , ลก 1:17)  

              พระแสงของคริสตจักร คือ พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งทำให้คม โดยการสำแดงความรู้(วิวรณ์)โดยผู้พยากรณ์   ผู้พยากรณ์ และผู้ใหญ่ที่เผยฯ มีความสามารถเป็นของประทาน ที่จะก่อให้เกิด (activate) ของประทานต่างๆ และพรสวรรค์ของธรรมิกชนและผู้รับใช้ โดยการวางมือและการเผยพระวจนะ 

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย