ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

    คำของพระเจ้า (prophetic message) โดยปกติได้มาโดยการออกเสียง (คือพูดออกมา) แต่อาจได้มาโดยการเขียน หรือ แสดงเป็นสัญญาณ (บอกใบ้) คำเผยพระวจนะอาจมาถึงบุคคลหนึ่งโดยพระเจ้าตรัสกับเขาโดยตรง หรือ พระเจ้าอาจจะให้บุคคลหนึ่งนำไปให้อีกคนหนึ่ง 

โลโก และ รีม่า (Logos - Rhema) โลโก คือ พระวจนะแห่งความจริง รีม่า คือ ถ้อยคำหนึ่งจากพระวจนะ เป็นข้อพระคำหนึ่งที่พระวิญญาณทรงนำมาในห่วงความคิดของเรา ในเวลาที่เราต้องการใช้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเร้าใจพระวจนะนั้นจากโลโก นำมาเป็นชีวิต ฤทธิ์เดช และความเชื่อ เพื่อให้สำเร็จตามนั้น โรม 10:17 "ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน และได้ยินพระวจนะ(รีม่า)ของพระเจ้า"

    คำเผยพระวจนะโลโก กับ คำเผยพระวจนะรีม่า โลโกจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือล้มเหลว แต่ในพระคัมภีร์ คำรีม่ามากมายที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นไม่สำเร็จตามนั้น ในกรณีนี้ ไม่ใช่เพราะรีม่าของพระเจ้าล้มเหลว แต่เป็นเพราะประชากรที่ได้ยินล้มเหลวที่จะเข้าใจ หรือ แปลความ หรือเชื่อ หรือเชื่อฟัง หรือตอบสนอง หรือรอคอย หรือปฏิบัติ ตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ หรือ ให้ทิศทาง นี่คือความหมายของ 1คร13:8 ว่า "คำเผยพระวจนะจะล้มเหลว" 

    สรุป โลโก เราหมายถึงข้อพระคัมภีร์ทั้งหมด เมื่อเราใช้คำว่า รีม่า เราหมายถึงข้อพระคำเฉพาะจากพระเจ้าที่ใช้ในเราแต่ละบุคคล โลโกเปรียบเหมือนบ่อน้ำ รีม่าเปรียบเหมือนน้ำถังหนึ่งจากบ่อ โลโกเปรียบเหมือนเครื่องเปียโนทั้งหมด รีม่าเปรียบเหมือนเสียงโน๊ตที่ออกมาจากเครื่องเปียโน คริสเตียนทุกคนต้องดำรงชีวิตอยู่โดยโลโก และรับรีม่าตามแต่จำเป็นตามแต่ต้องการ 

    พระคัมภีร์บันทึกคำเผยพระวจนะส่วนตัวจำนวนมาก ซึ่งให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้ได้ครอบคลุมจักรวาลไปหมด ตัวอย่างเช่น พระเจ้าเผยพระวจนะส่วนตัวให้โนอาห์ให้สร้างเรือ ไม่ได้เป็นคำเผยฯสำหรับบุคคลอื่น

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย