ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

  พระเจ้าปลดปล่อยและให้หายโรคอย่างเหนือธรรมชาติโดยหลายทาง 

  • การอธิษฐานด้วยความเชื่อ โดยผู้ปกครองของคริสตจักร
  • โดยความเชื่อในพระเจ้าของแต่ละบุคคล
  • ของประทานต่างๆในการหายโรคต่างๆ โดยผ่านทางสมาชิกของคริสตจักร หรือผู้รับใช้
  • เชื่อคำเทศนาในพระวจนะแห่งความเชื่อ
  • ถ้อยคำจากพระเจ้าของผู้พยากรณ์ ซึ่งนำมาซึ่ง การปลดปล่อย การหายโรค และการอัศจรรย์

    คำเผยพระวจนะไม่ได้ใช้เพื่อบอกว่า พระเจ้าสามารถรักษาโรคได้ หรือว่า พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะรักษาโรค สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสำแดงแล้วโดยโลโก

    เราต้องระมัดระวังอย่างมาก ในการที่จะเผยพระวจนะให้แก่คนป่วย ว่า เขากำลังจะหายดีหรือกำลังจะตาย หรือว่าคนเป็นง่อยกำลังจะเดินได้ จนกว่าเราจะได้รับพระวจนะรีม่า (พระวจนะที่มีชีวิต) จากพระเจ้า

    ถ้อยคำที่ทึกทักเอาเอง (presumptuous words) มาจากความมีอคติมาก (หรือการคิดไว้ล่วงหน้า) คำเผยฯ สำหรับคนไข้มะเร็งบางครั้งบอกว่าเขาจะหาย แต่เขาก็ตาย ปัญหาหลักอันนี้ คือ ผู้เผยพระวจนะ เผยจากโลโก ไม่ได้มาจากรีม่า 

    พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนได้รับความรอด หรือ ทุกคนจะได้รับความรอด จะไม่มีคำเผยว่า "พระเจ้าตรัสว่า ท่านได้รับการชำระแล้วจากบาปทั้งสิ้น และได้รับการบังเกิดใหม่" แต่เราสามารถเทศนาว่า "ถ้าท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า..........."

    เราสามารถเทศนาว่า พระวจนะของพระเจ้าบอกว่า ด้วยรอยแผลเฆี่ยนของพระองค์ เราได้รับการรักษาให้หาย แต่เราไม่สามารถเผยพระวจนะว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ท่านได้รับการรักษาให้หายจากโรคนี้ และท่านจะไม่ตาย แต่จะมีชีวิตอยู่" มีความแตกต่างอย่างมาก ระหว่างการพูดพระวจนะของพระเจ้า กับ การพูดพระวจนะจากพระเจ้า 

    "ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน และได้ยินรีม่า (พระวจนะที่มีชีวิต)ของพระเจ้า" (รม 10:17) พระองค์แจ้งว่า ถ้อยคำที่พูดจากปากของเรา ต้องออกมาจากจิตใจของเราให้เป็นรีม่า เพื่อให้เกิดผล "พระวจนะ(รีม่า)ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเขา ไม่ได้ผสมด้วยความเชื่อในพวกเขาที่ได้ยิน" (ฮีบรู 4:2) ในฐานะผู้รับใช้ ข้าพเจ้าเทศนาโลโก แต่ในฐานะผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเผยพระวจนะรีม่า 

    บ่อยครั้ง ที่บางคนพูดออกมาจากความเชื่อมั่นส่วนตัวในข้อพระคำแห่งความจริงของการหายโรค และนำเสนอออกมาเป็นรูปรีม่า หรือ คำเผยพระวจนะส่วนตัวว่า "พระเจ้าสำแดงให้ข้าพเจ้าว่า ท่านจะได้รับการหายโรค" หรือ "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราได้รักษาเจ้าแล้ว และเจ้าจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย" ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้รับการหายโรค แต่ตาย ดังนั้นแล้วถ้อยคำเหล่านั้นถือว่าเท็จ 

    ในบทท้ายๆเรื่อง "อุปสรรคในการรับคำเผยฯส่วนตัว" เป็นอุปสรรคที่จะเผยพระวจนะส่วนตัวที่แท้จริง (ถูกต้อง) ปัญหาหลักคือ

  • ความนึกคิดที่มีอยู่ก่อนแล้ว (mindset)
  • จิตถูกปิดกั้น (soul blockage) และ
  • หลักข้อเชื่อของนิกาย (doctrinal domination)

    ซึ่งขัดขวางเราจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอแนะนำอย่างจริงจังหนักแน่นว่า ถ้าท่านมีอารมณ์ร่วมอยู่ด้วย (emotionally involved) หรือ มีความคิดเห็นส่วนตัวมาก เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ท่านควรที่จะละเว้นจากการให้รีม่า หรือ คำเผยพระวจนะส่วนตัว ในเรื่องนั้นๆ ควรให้ถ้อยคำแทนว่า (พูดหนุนใจ) "ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างมากว่า   ข้าพเจ้าเชื่อว่า   ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะ พระคัมภีร์บอกว่า" อย่าประกาศแจ้งในที่สาธารณะว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า   พระเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า   พระเจ้าสำแดงกับข้าพเจ้าว่า   พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงกับข้าพเจ้าว่า   " ให้ละคำว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า" ไว้ให้แก่ผู้พยากรณ์ที่เติบโต และได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นการฉลาดกว่าที่จะพูดว่า "ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะ " แทนที่จะพูดว่า "พระเจ้าสำแดงให้ข้าพเจ้าว่าพระองค์จะ " 

    ผู้พยากรณ์จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม และ อยู่ภายใต้การฝึกหัดจากผู้พยากรณ์ผู้ใหญ่ อย่างเช่น เอลียาห์ กับ เอลีชา ก่อนที่เขาจะให้คำเผยพระวจนะที่เฉพาะเจาะจงเป็นงานเป็นการ (such serious specific words)

    คำเผยพระวจนะที่ทึกทักเอาเอง (presumptuous prophecy) เป็นตัวปัญหาอันหนึ่งในจำนวนปัญหาหลายๆปัญหา ที่ทำให้คริสตจักรจากคน 400 คน เหลือ 40 คน ในเวลาเพียงไม่กี่ปี

    ข้าพเจ้าได้อธิษฐานให้คนจำนวนมากที่เป็นโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ จำนวนน้อยมากที่หายโรค เมื่อเขาร้องขอให้อธิษฐานเผื่อ และเราพียงแต่ตอบสนองตามคำสั่งในพระคัมภีร์ (โลโก) แต่เกือบทุกคนได้รับการหายโรค เมื่อความต้องการเกิดขึ้นโดยการสำแดงความรู้ (จากพระเจ้า) หรือ การอธิษฐานอย่างคำเผยฯ (prophetic praying)

    อย่างไรก็ตาม เราจะฝึกฝนต่อไปด้วยความเชื่อทั้งหมด และการทรงเจิมสำหรับการหายโรค และการอัศจรรย์ต่างๆ จะยังเชื่อต่อไป เพื่อการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่า และให้ได้ผลเชิงบวกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น นี่จะทำให้เรารู้และพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีก

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย