ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

(1) ผู้พยากรณ์ (อฟ 2:20 , 4:11 , 1 คร 12:28 , กจ 13:1)

คริสตจักรท้องถิ่นที่ได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยปราศจากงานรับใช้ของ อัครทูต หรือ ผู้พยากรณ์ จะไม่มีรากฐานที่แท้จริงสำหรับการเติบโตอย่างสูงสุด

(2) การเทศนาถ้อยคำที่พระเจ้าดลใจ (Prophetic preaching) (1 ปต 4:11)

ถ้อยคำที่พระเจ้าดลบันดาล (Oracle of God) (1 ปต 4:11)

(3) ถ้อยคำที่พระเจ้าดลใจจากผู้ใหญ่ (Prophetic presbytery) (1 ทธ 4:14 , ฮบ 6:1-2 , กจ 13:1-3)

การวางมือพร้อมการเผยพระวจนะ โดยคนของพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับแล้ว (Qualification of presbyter)

  ผู้รับใช้ทุกคน และผู้นำคริสตจักร สามารถที่จะฝึกหัดความเชื่อของเขา และพูดถ้อยคำเผยพระวจนะแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ในขณะที่เขาทำการในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งในคณะผู้ใหญ่ผู้ปกครอง

  ผู้พยากรณ์อาจสำแดงการทรงเรียกของบุคคลใดบุคลลหนึ่งให้มาเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งใน 5 ตำแหน่งการรับใช้ และวางมือเหนือเขาเพื่อเจิมเขาสำหรับการนั้น แต่การแต่งตั้งถูกกระทำโดยผู้ใหญ่

(4) ของประทานในการเผยพระวจนะ

    เปาโลบอกว่าท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้าโดย 4 ทาง "ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดย การสำแดง(วิวรณ์) หรือโดยความรู้ หรือโดยการเผยพระวจนะ หรือโดยหลักคำสอน" (1 คร 14:6)

(5) พระวิญญาณของการเผยพระวจนะ และ เพลงที่ดลใจจากพระเจ้า (The spirit of prophecy and Prophetic song)

  พระวิญญาณของการเผยพระวจนะ คือ คำพยานของพระเยซู (The spirit of prophecy is the testimony of Jesus) (วว 19:10) นี่ไม่ใช่ของประทาน หรือ ตำแหน่ง แต่เป็นการทรงเจิมเกิดขึ้นจากพระคริสต์ภายในผู้เชื่อ มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทรงเจิมพิเศษในการปรนนิบัติรับใช้อันใดอันหนึ่ง หรือเมื่อคริสเตียนฝึกฝนความเชื่อของเขาที่จะพูดออกมาที่พระคริสต์สามารถเป็นพยานได้

  บุคคลเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์ หรือ ไม่มีของประทานในการเผยพระวจนะ โดยปกติจะไม่เผยพระวจนะ แต่เมื่อพระวิญญาณของการเผยพระวจนะสถิตอยู่ (ดำรงอยู่) พวกเขาอาจจะเผยพระวจนะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ภายใต้หนึ่งในสามาของเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ฤทธานุภาพถ้อยคำของพระเจ้าสถิตอยู่ แผ่ซ่านในที่ประชุม ทำให้ง่ายในการที่จะเผยพระวจนะ ง่ายกว่าที่จะอยู่เงียบๆ
  • บุคคลที่ร่วมมากับท่ามกลางคณะผู้พยากรณ์ หรือภายใต้การถูกเจิมของผู้พยากรณ์
  • บุคคลที่ถูกเร่งเร้าโดยผู้รับใช้ เพื่อให้พระเจ้าลุกขึ้นและเป็นพยานโดยผ่านทางพวกเขา โดยพระวิญญาณของการเผยพระวจนะ   กดว 11:24-60 , 1 ซมอ 10:10

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย