ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

การเผยพระวจนะส่วนตัว เกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

    โดยปกติแล้ว มีผู้พยากรณ์ 3 คนในหนึ่งทีมงาน และมีอีก 1 หรือ 2 คน ที่ยืนร่วมอยู่ด้วยในทีม เพื่อฝึกหัดและก่อให้เกิด (Activation)

    ข้าพเจ้ามักจะเตือนผู้เข้าร่วมสัมมนาบ่อยๆเสมอๆว่า เราจะไม่วางมือที่ว่างเปล่า บน ท่อที่ว่างเปล่าเพื่อผลที่ว่างเปล่า แต่ มือที่ได้รับการทรงเจิม บน ศีรษะที่ได้รับการเจิม เพื่อผลที่ได้รับการเจิม

    "อย่าละเลยของประทานซึ่งมีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งมอบไว้ให้แก่ท่านโดยการเผยพระวจนะ ด้วยการวางมือของผู้ใหญ่ (1 ทธ 4:14) "กระตุ้นของประทานของพระเจ้าขึ้น ซึ่งอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้า" (2 ทธ 1:6) "ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอด (Impart) ของประทานบางอย่างฝ่ายพระวิญญาณแก่ท่าน และในที่สุดท่านจะได้รับการสถาปนา" (รม 1:11)

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย