ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง (Word Will and Way) 

   การเผยพระวจนะส่วนตัวสามารถใช้เป็นเครื่องสำคัญที่จะช่วยคริสเตียนในการตัดสินใจ ในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยม(สมบูรณ์)ของพระเจ้า (The perfect will of God) โดยปกติแล้ว การตัดสินใจ 90 % ปราศจากคำเผยพระวจนะส่วนตัว แต่การตัดสินใจ 100 % อยู่บนรากฐานของพระวจนะ และน้ำพระทัย และวิถีทางของพระเจ้า

    ถ้าเป็นไฟเขียว ให้ไปสัญญาไฟถัดไป ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าเป็นไฟเหลือง หมายความว่าให้รอคอยก่อน 

พระวจนะ
   "มี 3 สิ่งบันทึกไว้ในสวรรค์ พระบิดา พระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ 3 สิ่งนี้เป็นหนึ่ง" (1 ยน 5:7) [ข้อพระคำนี้มีเฉพาะในฉบับคิงส์เจมส์ ผู้แปล]

    พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เคยบอกให้ท่านทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้า หรือขัดแย้งกับพระคัมภีร์บริสุทธิ์ ความคิดที่ขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบต่อคำอธิษฐานของท่าน อาจมาจาก จิตตนาการในจิต (Soulish imagination) ความเห็นแก่ตัวที่หลอกลวง (Selfish deception) หรือมาจากมาร ทำให้ความจริงถูกบิดเบือนไป (2 ปต 3:16) อย่างเช่น พวกพยานของพระเยโฮวาห์ (Jehovah's Witnesses) และพวกมอม้อน (Mormons) 

น้ำพระทัยพระเจ้า(พระประสงค์)

    พระประสงค์เฉพาะของพระคริสต์และข้อแนะนำให้แต่ละบุคคล และงานรับใช้ในพระกายไม่เหมือนกัน ดังนั้น พระคัมภีร์สามารถให้ทิศทางโดยทั่วไปของพระกายทั้งหมดเท่านั้น

    กองทัพของพระเจ้าแห่งเป็นฝ่ายต่างๆ ฝ่ายเทศนา (Preaching div.) ฝ่ายอธิษฐาน (Praying div.) ฝ่ายจ่าย (Paying div.) (ผู้ค้ำจุน) ดังนั้น เราต้องการรู้พระประสงค์หลักของพระเจ้าสำหรับเรา 

  พระเจ้าใช้วิธีการต่างๆในการสำแดงส่วนตัวให้แต่ละบุคคลต่างๆกัน

  • พระองค์ทรงนำโยเซฟโดยความฝัน พระองค์ตรัสกับโมเสสด้วยเสียงที่ได้ยินได้ออกมาจากไฟ
  • พระองค์กระซิบกับเอลียาห์ด้วยเสียงนิ่งแผ่วเบา (A still small voice)
  • พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์กาเบลียลมาหามารีย์
  • พระองค์ปรากฏส่วนตัวแก่เปาโลในศักดิ์ศรีพระกายพระเยซู
  • พระองค์ตรัสกับดาวิดโดยผ่านคำเผยพระวจนะของซามูเอล และนาธัน
  • พระองค์ส่งถ้อยคำถึงเยฮูโดยทางผู้พยากรณ์เอลีชาและคนอื่น
  • พระองค์ทรงนำทีโมธีโดยทางการวางมือของผู้ใหญ่พร้อมด้วยการเผยพระวจนะ
  • และพระองค์ทรงนำพระเยซูโดยการสำแดงความรู้(วิวรณ์)

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย