ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

    คำเผยพระวจนะส่วนตัวจะเป็น บางส่วน , คืบหน้า , และมีเงื่อนไขเสมอ (Partial , Progressive and Conditional) 

เราเผยพระวจนะเป็นบางส่วน (We prophesy in part)

    "เพราะว่าเรารู้ในบางส่วน และเราเผยพระวจนะในบางส่วน" (1 คร 13:9) (For we know in part , and we prophesy in part) อ่าน ฉธบ 29:29

    "พระเจ้าได้ทรงซ่อนเรื่องนี้จากข้าพเจ้า" (2 พกษ 4:27)

    ตัวอย่างที่ดีของคำเผยพระวจนะที่ไม่สมบูรณ์คือพระสัญญาเรื่องพระมาซีฮา ผู้พยากรณ์แต่ละคนให้ภาพชิ้นเล็กๆถึงการทรงเสด็จมาของพระเยซู คือ ทรงสัญญาดาวิดถึงมรดกนิรันดร์สำหรับบัลลังก์ของดาวิด อิสยาห์ได้พูดถึงผู้รับใช้ที่รับความทุกข์ ดาเนียลเห็นการมาถึงแห่งชัยชนะของบุตรของมนุษย์ ไม่มีใครเผยพระวจนะพูดถึงเรื่องทั้งหมด

    ถ้อยคำถ้อยคำหนึ่งจากพระเจ้า จะครอบคลุมส่วนหนึ่งของน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรา บางครั้งพระเจ้าพูดถึงเรื่องการรับใช้ที่สุดยอดของเรา แต่ไม่บอกกับเราเรื่องขบวนการถูกทดลองต่างๆ

    นี่เป็นกรณีเดียวกันกับของโยเซฟ ความฝันของเขาสำแดงว่า เขาจะมีอำนาจเหนือพี่น้องของเขา แต่ไม่บอกถึงเรื่องที่เขาจะถูกขายไปเป็นทาส หรือเรื่องปัญหาต่างๆ หรือเรื่องที่เขาต้องเข้าคุก

    การเข้าใจคำเผยพระวจนะว่า สำแดงเพียงบางส่วนของถ้อยคำของพระเจ้า จะทำให้เราไม่สิ้นหวัง เมื่อคำเผยพระวจนะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ 

    ถ้าเราถูกซ่อนปัญหา การผูกมัด หรือความไม่เชื่อฟัง ในชีวิตของเรา นั่นคือคำเผยฯที่เราได้รับพูดเกี่ยวกับชีวิตของเราในทางบวก เราไม่อาจสรุปว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปแก่เรา ตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้คือโมเสส ใน อพย 4:24-26 เมื่อพระเจ้าจะฆ่าโมเสส เพราะไม่เอาบุตรของตัวเข้าสุหนัตตามพระสัญญาของอับราฮัม

    คำเผยพระวจนะที่ยืดยาว ที่พระเจ้าให้กับโมเสสก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของเขา ไม่ได้สำแดงบาปของเขาในเรื่องนี้ในชีวิตของเขา แต่แน่นอน การเงียบ(ของพระเจ้า) ไม่ได้สำแดงว่าพระเจ้ายอมผ่านให้ ข้าพเจ้าได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้หลายครั้งในคริสเตียนและแม้แต่ในตัวผู้รับใช้ ในช่วงเวลาหลายปีที่พวกเขาได้รับคำเผยพระวจนะหลายอันในทางบวกจากผู้พยากรณ์และผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ตลอดช่วงชีวิตของพวกเขามีบาปที่หนักหนา พระเจ้าผู้ทรงเมตตาและทรงรับความเจ็ดปวดยาวนาน กีดกันบาปที่จะมาสู่ความสว่าง เท่าๆกับความปรารถนาของมนุษย์ที่จะได้รับการปลดปล่อยจากมัน  

    ในทางตรงกันข้าม บางคนสรุปเอาว่า งานรับใช้ของเขาประสบความสำเร็จอย่างดี และไม่มีคำเผยฯกล่าวถึงเรื่องความผิดความบาปของพวกเขาเลย พระเจ้าคงไม่เอาเรื่อง 

คำเผยพระวจนะเปิดเผยความก้าวหน้า

  ในรายละเอียดของน้ำพระทัยและทิศทางของพระเจ้า พระองค์จะทรงค่อยๆเปิดเผยแผนการในชีวิตของเรา ตัวอย่างที่ดีเรื่องนี้คืออับราฮัม ได้รับคำเผยฯ

  • ครั้งแรก กจ 7:3
  • ครั้งที่ 2 ปฐม 12:1-5
  • ครั้งที่ 3 ปฐม 12:7
  • ครั้งที่ 4 ปฐม 13:14-17
  • ครั้งที่ 5 ปฐม 15:1-21

  ปฐม 16:1-16 , ปฐม 17:1-21 , ปฐม 18:1-15 , ปฐม 18:16-33 , ปฐม 21:9-21 , ปฐม 22:1-18 , ปฐม 15:15 , 25:7-11 

คำเผยพระวจนะที่มีเงื่อนไข กับ ไม่มีเงื่อนไข

    จากตัวอย่างในพระคัมภีร์ เราสรุปได้ว่าคำเผยพระวจนะไม่สำเร็จตามนั้นเสมอไป คำเผยฯบางอันมีเงื่อนไข การสำเร็จตามนั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติของมนุษย์ ส่วงนอันอื่นๆเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข จะสำเร็จตามนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

    คำเผยฯแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมากมักเป็นคำเผยฯทั่วไป มากกว่าคำเผยฯส่วนตัว

คำเผยพระวจนะแบบไม่มีเงื่อนไข

    แผนการจักรวาลสำหรับมวลมนุษย์ชาติ อาจสำเร็จตามเวลาหรืออาจจะเลื่อนเวลาออกไปได้ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของมนุษย์

    คำเผยพระวจนะแบบไม่มีเงื่อนไข อาจได้รับการปรับแต่ง หรือวางตารางเวลาใหม่ แต่ไม่อาจยกเลิกได้ 

คำเผยพระวจนะแบบมีเงื่อนไข

    สามารถยกเลิกได้ ดัดแปลงได้ กลับทิศทางได้ หรือทำให้ลดน้อยลงได้ มันอาจจะล้มเหลวหรือไม่สำเร็จตามนั้น คำเผยฯประเภทนี้ที่จะสำเร็จตามนั้นได้ ต้องการการเข้าส่วนที่ถูกต้อง และความร่วมมือจากบุคคลที่ได้รับคำเผยฯนั้น 

คำเผยพระวจนะส่วนตัวทั้งหมดทุกอัน เป็นแบบมีเงื่อนไข

    ไม่มีคำเงื่อนไขในคำเผยฯว่า "เราจะ ..... ถ้าเจ้าจะ ......" (เป็นที่รู้กันระหว่างเรากับพระเจ้า)

    กดว 13:26-33 , ปฐม 22:12 , 16-18 , 1 ซมอ 9:15-10:8 , 1 ซมอ 13:13-15 , 1 ซมอ 15:23 , 1 ซมอ 15:24-16:13

    คำเผยฯส่วนตัว ต้องการความเชื่อเพื่อจะสำเร็จตามนั้น และ การเชื่อฟังเพื่อที่จะได้รับตามนั้น

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย