ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

ความเชื่อ (Faith)

การเชื่อฟัง (Obedience)

ไม่รู้ดีกว่า ถ้ารู้แล้วไม่ทำ

    "เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป" (ยก 4:17)

"ถ้ามนุษย์คนใดจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เขาจะรู้ว่า ... นั่นจะเป็นมาจากพระเจ้าหรือไม่ ..." (ยน 7:17) ดังนั้นถ้าเราเชื่อ และทำในสิ่งที่เรารู้ว่าจะทำ พระคริสต์จะตรัสและสำแดงมากขึ้น เกี่ยวกับพระวจนะ พระประสงค์ และทิศทางของพระองค์

ความอดทน (Patience)

    ฮบ 6:12 ทำให้เราระลึกว่า ด้วยความเชื่อและความอดทน หลังจากเราได้รับคำเผยพระวจนะส่วนตัว และพิสูจน์แล้วว่ามาจากพระเจ้า เราต้องรักษาความเชื่อและความมั่นใจอย่างมั่นคงว่า มันจะสำเร็จตามนั้น โดยไม่ขึ้นกับเวลา

คำเผยพระวจนะส่วนตัวเป็นไข่มุกที่ล้ำค่า

    วิญญาณชั่วสามารถใช้ผู้รับใช้ที่เป็นที่รู้จักกันดี หรือเพื่อนคริสเตียน มาขโมยถ้อยคำของพระเจ้าจากเราไปได้ แต่เราต้องไม่ยอมมัน

    คำเผยพระวจนะส่วนตัวอาจทำให้เราสับสนและกระวนกระวาย มันอาจจะทำให้ผิดหวัง เพราะที่สัญญาไว้ไม่เกิดขึ้นตามเวลาหรือทิศทางที่เราคิดไว้ มันอาจจะเป็นตรงกันข้ามทั้งหมดกับสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังดำเนินอยู่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องรอคอยพระองค์อย่างอดทน แล้วพระองค์จะทรงให้เกิดตามถ้อยคำของพระองค์ เปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราและสภาพแวดล้อมของเรา ถ้าเรายึดมั่น ดำเนินอย่างส่วนตัวและอย่างอดทนบนคำรีม่าจากพระเจ้า เราจะครอบครองถ้อยคำพระสัญญาทั้งสิ้น ถ้อยคำที่แท้จริงจากพระเจ้าจะสำเร็จในความปรารถนาและเวลาของพระองค์ 

ความอดทนจำเป็นสำหรับความอุตสาหะในช่วงขึ้นตอนของถ้อยคำ

    ขั้นตอนของพระเจ้าที่ถ้อยคำจะสำเร็จนั้น จะไม่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราเองคาดคิด ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นช้า และบางทีก็ช้ากว่ามาก 

มนุษย์ที่เติบโตจะต้องถูกสร้างก่อนที่ การสำแดงงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่

    ตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ต้องเก็บตัวข้าพเจ้าไว้ 6 ปี พระองค์ทรงสร้างบุคคลก่อนที่พระองค์จะสำแดงงานรับใช้อย่างเต็มที่ ถ้าไม่เช่นนั้น บุคคลที่ยังไม่เติบโตจะพังลง เราจึงต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง เพื่อที่สามารถจะรับน้ำหนักเต็มพิกัดของงานรับใช้ที่เติบโตเต็มที่

    แม้แต่พระเยซู พระเจ้าทรงใช้เวลา 30 ปี บนโลกสำหรับการจัดเตรียมนี้ และรับใช้ของพระเจ้าเพียง 3 ปีเท่านั้น สัดส่วนหนึ่งต่อสิบ 

พื้นฐานพระคัมภีร์สำหรับการดำเนินตามคำเผยฯส่วนตัว

    สดด 37:3-11 , ฮบ 10:35-36 , สดด 27:14 , อสย 40:31 

ถ่อมใจ น้อบน้อม และอ่อนน้อม (Humility, meekness and submission)

    เมื่อเราได้รับคำเผยพระวจนะที่แท้จริง และตอบสนองด้วยความ ลำพอง (pride) ฉุนเฉียว (anger) สงสัย (doubt) ขุ่นเคืองใจ (resentment) วิจารณ์ติเตียน (criticism) เห็นแก่ตนเอง (self-justification) หยิ่งยโสจองหอง (arrogance) เรากำลังสำแดงความไม่เติบโตหรือวิญญาณที่ผิด 

ท่าทีที่ถูกต้องของบุคคลที่โตอย่างแท้จริง

    พระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเราตำหนิคนที่ฉลาด เขาจะฉลาดขึ้น และถ้าเราตำหนิคนโง่ เขาจะเกลียดชังท่าน เราต้องการให้เราถูกจัดอยู่ในส่วนของคนฉลาด ผู้ซึ่งสามารถรับถ้อยคำตำหนิและทำให้ฉลาดขึ้น และนั่นต้องอาศัยความถ่อมใจและอ่อนน้อม "คนที่ถ่อมใจจะฟังและมีความยินดี" (สดด 34:2) "รับด้วยความอ่อนน้อมถ้อยคำที่ได้ปลูกฝัง" (ยก 1:21) 

คำเผยพระวจนะที่ไม่ค่อยถูกต้องแม่นยำ หรือว่า การตอบสนองของบุคคลที่ยังไม่โตกันแน่

    บุคคลที่เติบโตที่ท่าทีถูกต้อง จะตอบสนองต่อคำเผยฯ ด้วยลักษณะมีสติปัญญาจากสวรรค์ ยก 3:17 แปลได้อีกนัยหนึ่งว่า สอนได้ เปิดโอกาสให้กับเหตุผล พร้อมที่จะรับคำแนะนำ มีมารยาท สุภาพ และปราศจาก ความสงสัย ใจไม่แน่นอน ไม่สัตย์ซื่อ ผู้ชอบธรรมและเติบโตจะไม่ตอบสนองด้วยเนื้อหนัง หรือว่านิสัยเด็กๆ แม้ว่าคำเผยฯนั้นจะไม่แม่นยำ

ความลำพองเย่อหยิ่ง (Pride) สามารถขัดขวางคำเผยฯส่วนตัวไม่ให้สำเร็จตามนั้นได้

    ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ในความถ่อมใจที่จะรับพระวจนะของพระเจ้า คือ นาอามานแห่งซีเรีย (2 พกษ 5) ความลำพองเย่อหยิ่งส่วนตัวของเขาทำให้เขาเจ็บใจ เพราะว่าเอลีชาไม่มาหาเขาด้วยตัวเอง และคำเผยพระวจนะให้กับเขาดูไม่ได้เรื่อง (not make sense) ดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะกลับบ้านด้วยความโกรธ

    นาอามานจะไม่ได้รับการหายโรคเลย ถ้าเพื่อนของเขาไม่บอกให้เขาเอาความหยิ่งทิ้งไปและเชื่อฟังคำของพระเจ้าโดยมาทางเอลีชา การลงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนที่มีโคลนเจ็ดครั้งของนาอามาน เป็นการถ่อมใจของนาอามาน

    การเชื่อฟังอย่างเต็มและถ่อมใจ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างอัตโนมัติของคำเผยฯ ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งถ้อยคำที่จะทำการได้ เมื่อเราเชื่อฟังทุกๆรายละเอียด เราไม่ต้องขอให้พระเจ้าทำให้มันเกิดผล สารภาพบาปกับพระเจ้าเพื่อทำให้แน่ใจว่า พระสัญญาของพระองค์จะได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ และพระสัญญาจะทำการเมื่อเราเชื่อและยอมรับพระคริสต์ การเชื่อฟังต่อคำเผยฯจะเป็นการจุดให้มันสำเร็จผล เหมือนกับการที่เอากุญแจอันที่ถูกต้องสต๊าทรถยนต์

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย