ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

    เราได้รับคำพยานของคริสเตียนจำนวนมาก ที่ต่อสู้กับทูตแห่งความตายและชนะ เพราะคำเผยพระวจนะส่วนตัวของพวกเขา ตัวอย่างอันหนึ่งเป็นเรื่องของศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบเขาที่ฟอริด้าในงานนมัสการอันหนึ่ง ในปี 1979 เขาได้รับคำเผยพระวจนะส่วนตัวจำนวนมาก

    คำเผยฯอันหนึ่ง พระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์ พระสัญญาอันหนึ่งว่า เขาควรจะฝึกฝนลูกชายสองคนของเขาในการรับใช้ ในช่วงเวลานั้น ลูกทั้งสองของเขาไม่ได้อยู่ในการรับใช้ และคนหนึ่งก็ไม่ได้มีพระวิญญาณ พวกเขาอยู่แต่บ้าน

    กลางปี 1981 มารดาของศิษยาภิบาลได้ตายด้วยโรคหัวใจ หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงโรคหัวใจอันเดียวกันนั้นได้โจมตีในตัวเขา ต่อไปนี้เป็นคำพยานส่วนหนึ่งของ ดร.แอล เอ็ม โทน 

    ในคืนวันนั้น วิญญาณแห่งความตายได้ออกจากแม่ของข้าพเจ้า และมาที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าต้องตายแน่ รู้สึกเหมือนกับว่าข้าพเจ้าออกจากร่าง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำคำเผยพระวจนะของ ดร.บิว ฮามอน มาสู่ข้าพเจ้า เกี่ยวกับเรื่องงานรับใช้ เขาได้เผยว่า ข้าพเจ้าจะเข้าสู่งานรับใช้พร้อมด้วยลูกชายทั้งสองของข้าพเจ้าในวันหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมต่อถ้อยคำของ ดร.ฮามอน ท่านมีประวัติที่ดีในคริสตจักรของเรา ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้า 

    เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคำเผยฯเข้ามาในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่า ซาตาน เจ้าไม่สามารถฆ่าเราได้ เรายังไม่ได้ทำให้คำเผยฯนั้นสำเร็จ ในเวลานั้น ข้าพเจ้าเริ่มที่จะต่อสู้สงครามที่ดีด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง และเกือบจะในทันทีทันใด ข้าพเจ้ารู้สึกดีขึ้น ข้าพเจ้ายังคงต่อสู้อยู่ในสงคราม เมื่อไรที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้ารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าเริ่มต่อสู้ตาม 1 ทธ 1:18

    ไม่ต้องบอกเลยว่า ข้าพเจ้าชนะ นั่นเป็นเวลา 6 ปีมาแล้ว และข้าพเจ้ายังคงสุขภาพดี คำเผยพระวจนะส่วนตัวเป็นอาวุธที่ทรงพลัง เพื่อที่จะใช้ เพื่อที่จะคว่ำศัตรู เมื่อมันโจมตีท่าน ต่อสู้กลับการต่อสู้ที่ดีของความเชื่อ ด้วยคำเผยพระวจนะเหล่านั้นที่มาเหนือท่าน

    ผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้ ต่อสู้กับสงครามกับสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลามา ของทูตแห่งความตายและชนะ เพราะเขาเชื่อและปฏิบัติบนคำเผยพระวจนะส่วนตัวของเขา เขาเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งในหลักคำสอนของเรื่องการหายโรค แต่ไม่ใช่พระคำโลโกที่จุดประกายความเชื่อของเขา แต่เป็นถ้อยคำรีม่าที่ได้รับจากผู้พยากรณ์ อ่าน 1 ทธ 1:18 , 4:14-15 

ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

    ความเชื่อมาและทำการ เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับรีม่าจากพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างเช่น สมิทซ์ วิงเกิลเวิร์ด นำคนจำนวนมากลุกจากความตาย ด้วยการทำการอิทธิฤทธิ์ (The working of miracles) และของประทานแห่งความเชื่อ (The gift of faith) ถ้าเราอ่านคำพยานของพวกเขาอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิด เราพบว่า ตอนแรก พวกเขาได้รับถ้อยคำจากพระเจ้า เกี่ยวกับ เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร ที่จะอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งความเชื่อ โลโกคือจรวดและโครงสร้างของจรวด สำหรับสิทธิอำนาจทุกอย่าง แต่เป็น รีม่า ที่จุดชนวนให้เชื้อเพลิง และขับดันจรวดให้พุ่งออกไป สำเร็จโดยพระเจ้า 

เผยพระวจนะจากรีม่า ไม่ใช่จากโลโก

    รากเง่าของปัญหา เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัวในเรื่องชัยชนะเหนือความตายนั้น เหมือนกับเรื่องที่จะมีชัยเหนือความเจ็บป่วยและโรคภัย

    "พระเยซูคริสต์ ได้ทรงทำลายความตาย และได้นำชีวิตมา และความอมตะ มาสู่ความสว่าง โดยทางพระกิตติคุณ(ข่าวประเสริฐ)" (2 ทธ 1:10) "Jesus Christ hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel"

    เรามีข้อพระคำอันเดียวกัน ที่พิสูจน์ว่า พระเยซูคริสต์ได้มีชัยเหนือความตาย สำหรับคริสเตียนทุกคน อย่างที่เรามีชัยชนะของพระองค์เหนือบาปและโรคภัย แต่เมื่อคำเผยฯส่วนตัวจากความรู้จากหัวสมองในข้อพระคำความจริง และไม่ใช่จากรีม่าในจิตใจ มันยากที่จะสำเร็จตามนั้น ความจริงอยู่ในหัวสมอง แต่ความเชื่อออกมาจากใจ 

พระเยซูคริสต์ทรงได้รับชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

    พระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะความตายสำหรับคริสเตียนทุกคน แต่ไม่มีบันทึกสักครั้งเดียวเลย ในช่วงเวลา 2000 ปี ที่ธรรมิกชนได้ไปสวรรค์โดยไม่ตาย ความตายได้มาเหนือมนุษย์ทุกคน เพราะบาปของอาดัม แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราจากคำสาปแช่งของความตาย และหักแอกการนัดพบกับความตาย พระคัมภีร์บอกว่า ถ้อยคำโลโกนี้จะเป็นความจริงรีม่าในวันใดวันหนึ่ง และ "เราจะไม่ตาย แต่เราจะถูกเปลี่ยนในชั่วขณะหนึ่งในชั่วพริบตา" "เพื่อว่าชีวิตที่ต้องตายจะถูกกลืนด้วยชีวิต [ของพระคริสต์]" (2 คร 5:4 , 1 คร 15:52 , 1 ทธ 1:10)

    จนกว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงความอมตะในร่างกายของธรรมิกชน เราจะยังคงต้องตายในเวลาหนึ่ง โดยบางสิ่งบางอย่าง โรคภัย ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความชรา ทั้งหมดเป็นตัวแทนของความตาย (are all agents of death) เราสามารถชนะตัวแทนของมันบางอัน แต่อันใดอันหนึ่งในพวกมันสามารถจบชีวิตที่ไม่อมตะของเราได้บนโลกนี้ 

    สุดยอดของสงครามของเรา ไม่ได้ทำกับความเจ็บป่วย โรคภัย และเคราะห์ร้าย แต่ทำกับความตายนั่นเอง ความตายเป็นศัตรูและผู้ปล้น  ชีวิตที่ต้องตาย นั่นเป็นเหตุให้พระคำแจ้งว่า ความตายจะเป็นศัตรูตัวสุดท้าย ที่จะถูกทำลายโดยคริสตจักร (1 คร 15:26) 

    โลโกบอกเราว่า น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรามีความอมตะและดำรงนิรันดร์ รีม่าบอกเราให้รู้ว่า จะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้คนใดคนหนึ่งตายในเวลานี้ หรือว่า มารพยายามปล้นชีวิตที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรของเขาและเธอ เพราะผู้คนได้รับจัดสรรให้ดำรงชีวิตอยู่ถึง 70 ปีแล้ว ไม่ได้หมายความว่า เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอัตโนมัติที่จะให้พวกเขาตายโดยตัวแทนแห่งความตายอันใดอันหนึ่ง ที่มาโจมตีเขา ท่าทีอย่างมีสติปัญญาก็คือยืนอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าว่า พระองค์ประสงค์จะช่วยจิต รักษาร่างกาย และปลดปล่อย จากความตาย เราต้องเชื่อ สารภาพยอมรับ และประกาศแจ้งเรื่องนี้ แต่เราไม่อาจพูดว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้" ในคำเผยพระวจนะส่วนตัวในเรื่องนี้ กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือในสถานการณ์ใดๆ เว้นแต่ว่า เราได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้อยคำรีม่าจากพระเจ้า ในทางบวกอย่างสมบูรณ์แบบ 

คำเผยพระวจนะส่วนตัวที่ทึกทักเอาเอง (Presumptuous Personal Prophecy)

    ข้าพเจ้าเคยได้ยินกรณีที่ยิ่งยวด ของคำเผยฯที่ทึกทักเอาเองและรีม่า เกี่ยวกับเรื่องความตายและชีวิตนี้ มีผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในช่วงปี 1940 ถึง 1960 ได้มีผู้รับใช้ติดตามท่านจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปีท้ายของงานรับใช้ของท่าน เมื่อท่านตาย ผู้ติดตามเหล่านี้พิจารณาว่า พระเจ้าจะทรงให้ท่านฟื้นขึ้นมาจากความตาย พวกเขาเอาศพของท่านไว้หลายเดือน เชื่อ เผยพระวจนะ สั่ง(บัญชา) ว่าท่านจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในตอนเช้าของวันอีสเตอร์ แต่ในที่สุดพวกเขาถูกบังคับให้ฝั่งศพท่าน 

    ข้าพเจ้าได้ยินถึง ผู้พยากรณ์หญิง ที่ประกาศแต่งตั้งตัวเองคนหนึ่ง ในเมืองฟีนิกส์ รัฐอริสโซน่า บิดาของเธอตาย และเธอเคยเผยพระวจนะว่าพ่อของเธอจะไม่ตาย เมื่อเขาตาย เธอก็เผยพระวจนะว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย เธอเก็บศพเขาไว้ในบ้าน ใส่ไว้ในน้ำแข็ง รอคอยการฟื้นขึ้นมาของเขา จนกระทั่งผู้มีอำนาจของบ้านเมืองสั่งให้เธอฝั่งเขาเสีย เธอก็จัดการเอาศพใส่หีบที่มีน้ำแข็ง และหนีจากมือกฏหมายไปได้ 3 เดือน เธอพิจารณาจากคำเผยพระวจนะว่าเขาจะลุกขึ้นมา ในที่สุด กฏหมายได้จับเธอได้และบังคับให้เธอฝั่งพ่อของเธอ 

    หลายปีมาแล้ว มีผู้คนจำนวนมากที่ตายในเวลาไม่ควร ในตอนกลางของภาพตะวันตก ในกลุ่มคนที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้วในความจริงอย่างพระคัมภีร์เรื่องการหายโรค พวกเขาต่อต้านยารักษาโรค (เวชภัณฑ์) และปฏิเสธความช่วยเหนือทางธรรมชาติจากบรรดานายแพทย์ โดยการประพฤติเช่นนี้ พวกเขาพยายามที่จะสำเร็จตามนั้นด้วยโลโก โดยปราศจากรีม่าแห่งความเชื่อ และการสำแดงโดยพระวิญญาณ ผลคือ พวกเขาทำให้ความจริง (Truth) เข้าสู่โศกนาฎกรรมความเป็นจริง (Reality) เข้าสู่ศาสนาที่มีกฏตายตัว (A religion of rigid rules) ความเชื่อ (Faith) เข้าสู่สูตร (Formula) พวกเข้าย้ายออกจาก การทรงนำโดยพระวิญญาณ เพื่อเป็นการถูกครอบครองโดยหลักคำสอน (Doctrine) จากการเร้าใจโดยความเชื่อ (Motivated by faith) เป็นการเร้าใจโดยความกลัวความล้มเหลวที่จะเชื่อฟัง จากการดลใจภายในเป็นภายนอก 

ใช้โลโกและรีม่าอย่างถูกต้อง คำเผยพระวจนะส่วนตัวและประกาศความเชื่อ

    ในเวลาใดก็ตาม ที่มนุษย์ใช้ความจริงฝ่ายวิญญาณ และพยายามที่จะทำให้มันเกิดผลโดยปราศจากพระวิญญาณแห่งพระเจ้า มันจะกลายเป็น รูปแบบที่ปราศจากพระเจ้า "ตัวอักษรฆ่า แต่พระวิญญาณให้ชีวิต" (2 คร 3:6) (The letter killeth but the Spirit giveth life) ความพยายามที่จะทำให้โลโกทำงานโดยปราศจากรีม่า ก็เหมือนกับความพยายามที่จะทำให้รถยนต์ทำงานโดยปราศจากเชื้อเพลิง หรือพยายามทำให้เชื้อเพลิงทำงานโดยปราศจากหัวเทียนที่จะจุดระเบิด ถ้าเชื้อเพลิงทำงาน แต่ปราศจากการกำกับที่ถูกต้อง (บังคับพวกมาลัย) มันก็จะกลายเป็นแรงแห่งการทำลาย เราต้องการพระคัมภีร์ แต่เราก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะส่องสว่างด้วย และดลใจเพื่อให้นำมาใช้อย่างถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้า 

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย