ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระวิญญาณของพระเจ้า

คำจำกัดความ

เนื่องจากพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ซึ่งมีความรู้สึกและอารมณ์ดังเช่นที่บุคคลผู้หนึ่งพึงมี จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพระองค์จะมีวิธีการที่จะแบ่งปันพระประสงค์และความรู้สึกของพระองค์กับเรา ผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ รวมทั้งมีวิธีการที่จะกระทำการในชีวิตของเราในรูปแบบที่สอดคล้องกับพระจริยวัตรของพระองค์ พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งเหล่านี้โดย "พระวิญญาณ" ของพระองค์ ถ้าเราต้องการรู้จักพระเจ้า และมีสัมพันธภาพที่มีชีวิตชีวากับพระองค์ เราจำต้องรู้ว่า
"พระวิญญาณของพระเจ้า" คืออะไรและทำงานอย่างไร

ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะให้คำจำกัดความของคำว่า "วิญญาณ" ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไปร่วมงานแต่งงาน คุณอาจวิจารณ์ว่า "งานนี้มีวิญญาณของพิธีแต่งงานจริงๆ" ซึ่งคุณหมายความว่า ในงานนั้นมีบรรยากาศที่ดี ทุกอย่างในงานก็ดูดีไปหมด เช่น ทุกคนที่มาร่วมงานแต่งตัวสวยงาม อาหารอร่อย ผู้คนพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เจ้าสาวดูสวยมาก เป็นต้น ทุกอย่างเหล่านี้ทำให้งานแต่งงานมี
"วิญญาณ" ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณของพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแปลคำว่า
"วิญญาณ" ในภาษาฮีบรูว่า "ลมปราณ" หรือ "ฤทธิ์เดช" ดังนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าก็คือ "ลมปราณ" ของพระองค์ ซึ่งก็คือแก่นแท้ของพระองค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของพระองค์ เราจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำว่า "วิญญาณ" ถูกใช้อย่างไรเมื่อกล่าวถึงความคิดหรือความประสงค์ของใครสักคนในบทเรียนที่ 4.3 คำว่า วิญญาณไม่เพียงแต่พาดพิงถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากพระธรรม โรม 15:19 ที่เขียนไว้ว่า "ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์"

พระคัมภีร์สอนไว้เสมอว่าความคิดของคนแสดงออกด้วยการกระทำ (สุภาษิต 23:7; มัทธิว 12:34) สิ่งสะท้อนจากการกระทำของเราเองจะยืนยันความจริงข้อนี้ได้ เราคิดอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นเราก็ลงมือกระทำตามที่เราคิด พระวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้น หากแต่อยู่ในระดับที่สูงส่งกว่า เพราะเป็นฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงใช้แสดงถึงแก่นแท้ ความประสงค์ และความมุ่งหมายของพระองค์ พระเจ้าทรงคิดก่อนแล้วจึงกระทำ ดังที่เขียนไว้ว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็จะเป็นไปอย่างนั้น และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้น” (อิสยาห์ 14:24)

|| หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย