ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

10

สิ่งพิเศษในเวลาพิเศษ

ของประทานฝ่ายวิญญาณถูกประทานให้เพื่อกระทำสิ่งพิเศษในเวลาพิเศษ ซึ่งหมายความว่าการกล่าวอ้างว่าการได้รับของประทานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตเป็นการกล่าวอ้างที่ผิด สาวกซึ่งรวมถึงเปโตรต่างก็ "ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" ในงานฉลองเทศกาลเพนเทคอสต์ หลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จสู่สวรรค์ (กิจการของอัครทูต 2:4) และสามารถที่จะพูดภาษาต่างชาติเพื่อที่จะประกาศพระกิตติคุณได้ในวิธีที่ตื่นใจ เมื่อผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่พยายามที่จะหยุดยั้งพวกเขา "เปโตร ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” จึงสามารถตอบพวกเขาได้ (กิจการของอัครทูต 4:8) เมื่อพวกเขาถูกปลดปล่อยจากเรือนจำ พวกเขาได้รับของประทานที่จะประกาศข่าวประเสริฐต่อไป "คนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ" (กิจการของอัครทูต 4:31)

ผู้ที่อ่านด้วยความระมัดระวังจะเห็นว่า พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้ว่า "คนเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้ว" พวกเขาได้รับวิญญาณเพื่อกระทำบางสิ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้องได้รับการเติมอีกครั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไปของพระเจ้า เปาโลก็เช่นเดียวกัน "ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" เมื่อท่านรับศีลบัพติศมา แต่หลายปีต่อมาท่านต้อง” ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" อีกครั้งเพื่อที่จะลงโทษชายที่กระทำการชั่วร้ายให้กลายเป็นชายตาบอด" (กิจการของอัครทูต 9:17;13:9)

เมื่อกล่าวถึงของประทานอันทรงอิทธิฤทธิ์ เปาโลเขียนไว้ว่าผู้ที่เชื่อสมัยแรกๆ ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ “ตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้" (เอเฟซัส 4:7) คำว่า "ขนาด" ในภาษากรีก แปลว่า "สัดส่วนหรือระดับที่จำกัด" มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่มีของประทานโดยไม่มีขีดจำกัด และทรงใช้ได้ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย" (ยอห์น 3:34)

เราจะกล่าวถึงของประทานฝ่ายวิญญาณซึ่งถูกกล่าวอ้างในฐานะที่ถูกครอบครองในศตวรรษแรก

ของประทานฝ่ายวิญญาณในศตวรรษแรก

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย