ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

11

คำพยากรณ์

คำว่า "ผู้เผยพระวจนะ" ในภาษากรีกแปลว่า คนที่เปิดเผยพระวจนะของพระเจ้า หมายถึง คนที่ได้รับการดลใจให้พูดพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งหลายครั้งหมายถึงการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย (ดู 2 เปโตร 1:19-21) คำว่า "ผู้เผยพระวจนะ" ผู้ที่ได้ของประทานในการพยากรณ์ “มาจากเยรูซาเล็ม จะเดินทางไปที่
อันติโอก ในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งที่ชื่ออากาบัส ได้ลุกขึ้นแสดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลก และได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัส พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่า จะเรี่ยไรกันตามกำลัง ฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย” (กิจการของอัครทูต 11:27-29) คำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในไม่กี่ปีเช่นนั้น ไม่ค่อยเกิดขึ้นในท่ามกลางผู้ที่กล่าวอ้างว่าได้รับของประทานในการพยากรณ์ที่แม่นยำจริงๆ อันที่จริงมีเพียงคริสตจักรในยุคแรกที่ได้ของประทานด้านนี้จริงๆ และได้สละเวลาและเงินทองเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เผยไว้ คริสตจักรบางแห่งในปัจจุบันที่เชื่อว่า "ได้รับพระวิญญาณ" เป็นคริสตจักรที่เหมือนคริสตจักรยุคแรก

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย