ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

12

การรักษาโรค

พวกสาวกประกาศข่าวประเสริฐ (พระกิตติคุณ) ของแผ่นดินของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก และเป็นการเหมาะสมที่พวกเขาจะยืนยันข่าวประเสริฐของตนโดยการทำการอัศจรรย์ซึ่งจะทำให้เห็นภาพว่าเวลาที่จะมาถึงจะเป็นเช่นเมื่อ "นัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดด" (อิสยาห์ 35:5,6) สภาพของแผ่นดินของพระเจ้าดูเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่ 5 เมื่อแผ่นดินของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินโลก คำสัญญาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเพียงครึ่ง และจะไม่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าแผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่จริงหรือไม่ การยื่นยันของพระเจ้าเรื่องข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่จะปฏิเสธได้ การรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ซึ่งกระทำโดยผู้ที่เชื่อในยุคแรกๆ จึงปรากฏต่อสายตาของประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างได้แก่การที่เปโตรรักษาคนง่อยที่ถูกหามมาวางไว้ที่ประตูวิหารทุกเช้า กิจการของอัครทูต 3:2 กล่าวว่าคนง่อยถูกหามมาวางไว้ทุกวัน เขาจึงเป็นภาพที่คุ้นตา เมื่อเปโตรรักษาเขาให้หายด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ "เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์น เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไป คนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า จึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้น เมื่อคนง่อยที่หายนั้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่า เฉลียงของซาโลมอนด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก" (กิจการของอัครทูต 3:7-11)

เปโตรจึงถือโอกาสนั้นประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ด้วยเหตุการณ์ที่คนง่อยเดินได้ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้และไร้ข้อกังขา เรามั่นใจได้เลยว่าประชาชนต้องยอมรับคำพูดของเปโตรว่าเป็นคำพูดของพระเจ้า ประตูพระวิหาร "ในเวลาอธิษฐาน" (กิจการของอัครทูต 3:1) จะต้องแน่นขนัดไปด้วยผู้คน พอๆ กับแหล่งช้อปปิ้งในเช้าวันเสาร์ สถานที่อย่างนี้แหละที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะยืนยันการประกาศข่าวประเสริฐด้วยการอัศจรรย์ ในทำนองเดียวกัน กิจการของอัครทูต 5:12 เขียนไว้ว่า "มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชน" พวกเพนเทคอสต์ที่อ้างว่ารักษาโรคได้ มักจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรลับๆ มากกว่าในคริสตจักรที่เป็นที่รู้จัก และมักจะกระตุ้น “ผู้ที่เชื่อแล้ว” มากกว่าประชาชนทั่วไปให้คาดหวังการเกิด “การอัศจรรย์”

พูดได้ว่านักเขียนปัจจุบันมีประสบการณ์มากพอในการพูดคุยประเด็นนี้กับผู้ที่อ้างตัวว่าประกอบด้วยพระวิญญาณ และเห็นการอ้างว่าประกอบด้วยพระวิญญาณอีกด้วย แต่จากการได้เห็น "การรักษา" ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้มาหลายครั้ง และเป็นการรักษาที่อาการป่วยหายไปบางส่วน สมาชิกของคริสตจักรเหล่านี้ยอมรับว่าการรักษายังคงดำเนินต่อไป หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้แสดงความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เป็นเพนเทคอสต์ว่า "ไม่ใช่ว่าผมไม่เต็มใจที่จะเชื่อว่าคุณจะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่นี้ แต่พระเจ้ามักจะสำแดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเสมอว่าใครที่มีและใครที่ไม่มีฤทธิ์เดชของพระองค์ จึงเป็นการมีเหตุผลพอสมควรที่ผมจะขอให้คุณแสดงให้ผมเห็นความจริง เพื่อว่าผมจะยอมรับคำสอนของคุณได้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันผมคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์" แต่ผมก็ไม่เคยได้เห็น "การแสดงถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณหรือฤทธิ์เดช" เลย

ตรงกันข้ามกับทัศนคติของข้าพเจ้า พวกยิวออร์ธอด็อกซ์ในศตวรรษแรกปิดกั้นความคิดเรื่องความเป็นไปได้ที่คริสเตียนจะประกอบด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ แต่พวกเขาก็ยอมรับว่า "ชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญหลายประการ" (ยอห์น 11:47) และ "เขาได้กระทำหมายสำคัญอันเด่น คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มรู้กันแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้" (กิจการของอัครทูต 4:16) ผู้ที่ได้ยินพวกสาวกพูดภาษาแปลกๆ ต่างก็พากัน "ฉงนสนเท่ห์" (กิจการของอัครทูต 2:6) ทุกวันนี้ไม่มีใครฉงนสนเท่ห์กันแล้วกับการพูดไร้สาระของพวกเพนเทคอสต์ ความจริงที่ว่าผู้คนพากันทิ้ง “ลัทธิเพนเทคอสต์” ในยุคนี้ บอกให้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถกระทำการอัศจรรย์ได้จริงๆ ถ้าการอัศจรรย์เพียงอย่างเดียวสามารถเป็นที่เลืองลือไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มแล้ว จะไม่เป็นการมีเหตุผลที่ดีหรือที่จะลองคิดว่า ถ้ามีการอัศจรรย์จริงเกิดขึ้นที่จตุรัสทราฟัลการ์ในลอนดอน หรือทันยาฮารูรูปาร์คในไนโรบีแล้ว โลกทั้งใบจะต้องตระหนักว่าของประทานฝ่ายวิญญาณยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

“การรักษาโรค" ของพวกเพนเทคอสต์เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตวิทยามากกว่าการอัศจรรย์ที่กระทำโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ส่วนเปโตรใช้ของประทานในการรักษาผู้คนที่ถูกหามมาไว้ที่ถนน (กิจการของอัครทูต 5:15) ผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นการอัศจรรย์ที่เปาโลกระทำ (กิจการของอัครทูต 13:12,13) ผู้คนที่เมือง
ลิสตราก็ได้เห็นเช่นกัน (กิจการของอัครทูต 14:4-13) สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามพระประสงค์และเกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชน ไม่มีคำอธิบายอื่นใดนอกจากการยอมรับว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าถูกสำแดงโดยผู้รับใช้ของพระเจ้า การที่พระคริสต์ทรงรักษาโรคก็ให้ผลเช่นนี้เช่นกัน "คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า "เราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย" (มาระโก 2:12)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ