ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

14

การเรียกของประทานกลับคืน

ของประทานมหัศจรรย์ของพระวิญญาณของพระเจ้าจะถูกใช้อีกครั้งโดยผู้ที่เชื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบันเป็นแผ่นดินของพระเจ้า หลังการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ของประทานนั้นได้ชื่อว่า "ฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึง" (ฮีบรู 6:4,5) และโยเอล 2:26-29 อธิบายการเทพระวิญญาณหลังการสำนึกบาปของอิสราเอล การที่พระเจ้าจะทรงประทานของประทานเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่เชื่อ เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเป็นข้อพิสูจน์ที่เพียงพอที่จะบอกว่าไม่มีใครมีของประทานเหล่านี้ในปัจจุบัน คริสเตียนที่เปิดกว้างกับพระคัมภีร์และกับเหตุการณ์ของโลกยุคนี้ จะเห็นได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะกลับมาในไม่ช้านี้ (ดูภาคผนวก 3)

คำพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนไว้ชัดเจนว่า มีการให้ของประทานในศตวรรษแรกและในการกลับมาครั้งที่ 2 ของประทานจะถูกเรียกกลับคืน

"แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป เพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์ และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั้นก็จะสูญไป"
(1 โครินธ์ 13:8-10) ของประทานนั้นเป็น "สิ่งชั่วคราว" (G.N.B.)

ของประทานที่มีในศตวรรษแรกจะถูกเรียกคืน "เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว" ในเวลานั้นของประทานจะถูกมอบให้อีกครั้ง จึงไม่ใช่การกลับมาอีกครั้งของพระคริสต์ คำว่า "สมบูรณ์" ในภาษากรีกหมายความว่า "สิ่งที่เต็มเปี่ยมหรือครบถ้วน" แต่ไม่ได้หมายความว่าไร้ความบาป

ความสมบูรณ์นี้จะมาแทนที่ความรู้ที่คริสเตียนในยุคแรกมีอยู่เพียงบางส่วนอันเนื่องมาจากการมีของประทานในการพยากรณ์ พึงระลึกว่าการเผยพระวจนะคือการพูดตามการดลใจของพระเจ้า การบันทึกคำพูดดังกล่าวทำให้เกิดพระคริสตธรรมคัมภีร์

ในศตวรรษแรก ผู้ที่เชื่อมักจะรู้เพียงบางส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เขาอาจจะได้ยินการเผยพระวจนะจากผู้ใหญ่ในคริสตจักร อาจจะรู้เค้าโครงชีวิตของพระเยซู และอาจจะได้ฟังใครอ่านจดหมายสักสองสามฉบับของเปาโล แต่เมื่อการบันทึกถ้อยคำของพระวจนะสิ้นสุดลง ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องมีของประทานในการเผยพระวจนะ สิ่งที่สมบูรณ์และมาแทนที่พันธกิจของของพระทานฝ่ายวิญญาณคือพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

"พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง" (2 ทิโมธี 3:16,17)

สิ่งที่สมบูรณ์หรือครบถ้วน คือ "พระคัมภีร์ทุกตอน" เมื่อ "พระคัมภีร์ทุกตอน" ได้รับการดลใจและบันทึกลงไว้แล้ว "ความสมบูรณ์" มาถึงแล้ว และของประทานนั้นก็ถูกเรียกกลับคืน

เอเฟซัส 4:8-14 ไขปริศนานี้ได้เป็นอย่างดี

"ครั้งพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูง พระองค์…ประทานของประทานแก่มนุษย์…เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่…เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง"

ของประทานในศตวรรษแรกจะประทานให้จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ และใน 2 ทิโมธี 3:16-17 เขียนไว้ว่า "คนของพระเจ้าจะพรักพร้อม" โดยการยอมรับการชี้นำของ "พระคัมภีร์ทุกตอน" โคโลสี 1:28 สอนว่า "การเป็นผู้ใหญ่" เกิดจากการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเรารู้พระคัมภีร์ทุกตอนแล้วก็จะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่จะยกมาอ้างว่าสับสนกับคำสั่งสอนของคริสตจักรต่างๆ มีพระคริสตธรรมคัมภีร์เพียงหนึ่งเดียว และเพราะ "พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง" (ยอห์น 17:17) เมื่อเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เราจะได้พบกับ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ" ซึ่งเป็นความเชื่อที่กล่าวไว้ในเอเฟซัส 4:13 คริสเตียนที่แท้จริงจะมีความเชื่อดังกล่าวและจะ "โตเป็นผู้ใหญ่" หรือพรักพร้อม

เอเฟซัส 4:14 เปรียบการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณกับการอยู่ภายใต้ของประทาน และในส่วนของการเผยพระวจนะว่าของประทานอันททรงอิทธิฤทธิ์จะถูกเรียกคืนไปอย่างไร 1 โครินธ์ 13:11 ก็พูดเช่นเดียวกัน การวุ่นวายอยู่กับการอ้างว่ามีของประทานไม่ใช่อาการของผู้ที่เติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรจะก้าวไปในการรู้ซึ้งถึงพระวจนะของพระเจ้า ชื่นชมกับการที่พระเจ้าทรงเผยพระองค์ให้เรารู้จักโดยทางพระวจนะ และเชื่อฟังพระวจนะด้วยใจถ่อม

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ