ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

ฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ข้อความหลายตอนระบุอย่างชัดเจนถึงพระวิญญาณของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจักรวาลนั้น "พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น และพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้น" (ปฐมกาล 1:2,3)

พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชที่สร้างสรรพสิ่งเช่นความสว่าง "พระองค์ทรงกระทำให้ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้วยวายุของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์แทงพญานาคที่กำลังหนีไป" (โยบ 26:13) "โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์" (สดุดี 33:6) พระวิญญาณของพระเจ้าจึงถูกอธิบายว่าเป็น

ลมปราณของพระองค์

ดำรัสของพระองค์

พระหัตถ์ของพระองค์

ดังนั้นฤทธิ์เดชของพระองค์จึงเป็นเหตุให้สรรพสิ่งสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เองที่ผู้ที่เชื่อได้รับการบังเกิดใหม่โดยพระประสงค์ของพระเจ้า (ยอห์น 1:13) ซึ่งคือโดยพระวิญญาณของพระองค์ (ยอห์น 3:3-5) พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จได้โดยการดำเนินการของพระวิญญาณ เราได้อ่านบทพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการเนรมิตสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงไว้ว่า "เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป มันก็ถูกสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่" (สดุดี 104:30) พระวิญญาณ/ฤทธิ์เดชนี้ยังค้ำจุนสรรพสิ่งและเป็นวิถีทางของสิ่งที่ถูกเนรมิตสร้าง เป็นการง่ายที่จะคิดว่าชีวิตที่น่าเศร้านี้ล้มลุกคลุกคลานโดยปราศจากการค้ำจุนจากพระวิญญาณของพระเจ้า โยบ ชายผู้กลายเป็นคนที่อ่อนล้ากับชีวิต ถูกเตือนให้ระลึกถึงความจริงข้อนี้ โดยผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งที่กล่าวไว้ว่า "ถ้าพระองค์ทรงให้วิญญาณของพระองค์กลับสู่พระองค์และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลับมาหาพระองค์ เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดิน" (โยบ 34:14,15)

เราจะเห็นได้จากบทเรียนที่ 4.3 ว่า วิญญาณที่เราและสรรพสิ่งที่มีชีวิตได้รับนั้นค้ำจุนชีวิตของเรา เรามี "ลมปราณของวิญญาณแห่งชีวิต" ในตัวเรา (ปฐมกาล 7:22) ซึ่งพระเจ้าประทานให้ตั้งแต่เกิด (สดุดี 104:30; ปฐมกาล 2:7) นี่ทำให้พระองค์ทรงเป็น "พระเจ้าแห่งวิญญาณมนุษย์ทั้งปวง" (กันดารวิถี 27:16; ฮีบรู 12:9) เพราะว่าพระเจ้าเป็นพลังชีวิตที่ค้ำจุนสรรพสิ่งที่มีชีวิต พระวิญญาณของพระองค์จึงอยู่ทุกแห่งหน กษัตริย์ดาวิดตระหนักว่าโดยทางพระวิญญาณ พระเจ้าจะอยู่ด้วยตลอดเวลา ไม่ว่าเขาจะเดินทางไปที่ใด และโดยทางพระวิญญาณ/ฤทธิ์เดช พระเจ้าทรงรู้จักทุกแง่มุมของความคิดและจิตใจของเขา ดังนั้นพระวิญญาณคือวิธีการที่ทำให้พระองค์อยู่ทุกแห่งหน แม้ว่าที่ประทับของพระองค์จะอยู่บนสวรรค์

"เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล…ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหน ให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น แม้ถึงที่นั่น…พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้" (สดุดี 139:2,7,9,10)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย