ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

3

พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเห็นแล้วว่าแนวคิดเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นแนวคิดที่กว้าง พระองค์ทรงใช้พระทัย พระประสงค์ และฤทธิ์เดชมาทำให้ความคิดของพระองค์สำเร็จลุล่วง "เช่นที่ชายคนหนึ่งคิดในใจเขา เขาก็เป็นเช่นนั้น" (สุภาษิต 23:7) พระเจ้าทรงเป็นความคิดของพระองค์เอง และในความหมายนั้น พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของพระองค์เองเช่นกัน (ยอห์น 4:24) แม้นี่จะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน เพื่อเป็นการช่วยให้เราสามารถเผชิญกับความกว้างไกลของพระวิญญาณของพระเจ้า บางครั้งเราจะอ่านพบเกี่ยวกับ "พระวิญญาณบริสุทธิ์" ของพระองค์

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คำว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์" จะถูกกล่าวถึงเป็นการเฉพาะ ใน A.V. จะใช้คำว่า "วิญญาณบริสุทธิ์" มากกว่า แต่โดยความหมายแล้วต้องแปลว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์" เสมอ ตามที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับปัจจุบันหลายฉบับบ่งชี้ไว้ ซึ่งมีความหมายเท่ากับ "พระวิญญาณของพระเจ้า" หรือ "พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และเห็นได้ชัดจากข้อความต่างๆ เช่น กิจการของอัครทูต 2 ที่บันทึกเรื่องของการที่พระเจ้าทรงเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เหล่าอัครทูตในวันเพนเทคอสต์ เปโตรอธิบายไว้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของโยเอลผู้เผยพระวจนะและอธิบายไว้ว่าเป็นการเท "พระวิญญาณ (ของพระเจ้า) ของเรา" (กิจการของอัครทูต 2:17) และในพระธรรมลูกา 4:1 บันทึกไว้ว่า พระเยซู "ทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" ได้กลับไปจากแม่น้ำจอร์แดน และในบทเดียวกันนี้ พระเยซูตรัสว่า การที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นไปตามพระธรรมอิสยาห์ 61 "พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า" ในทั้งสองกรณีนี้(รวมทั้งอีกหลายกรณี) พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความหมายเดียวกับ "พระวิญญาณของพระเจ้า" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

ลองสังเกตดูในข้อความต่อไปนี้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์สอดคล้องกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างไร

- "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ (นาง
มารีย์) และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ" (ลูกา 1:35)

- "ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์…อิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์" (โรม 15:13,19)

"ข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่าน…ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์" (1 เธสะโลนิกา 1:5)

- คำสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ออัครทูตถูกกล่าวถึงว่าเป็นการ "ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน" (ลูกา 24:49)

- พระเยซูเองก็ทรงได้รับ "การทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ" (กิจการของอัครทูต 10:38)

- เปาโลสนับสนุนคำเทศนาของตนเองด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า "คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้า…เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ" (1 โครินธ์ 2:4)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ