ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์

การปักใจเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ที่เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกทุกตัวอักษร โดยแรงดลใจของพระวิญญาณที่พวกเขาไม่อาจต้านทานได้ คำพูดเหล่านั้นจึงไม่ใช่คำพูดของพวกเขาเอง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง (ยอห์น 17:17) และเป็นประโยชน์ในการสอนและการตักเตือนว่ากล่าว (2 ทิโมธี 3:16,17) ไม่น่าประหลาดใจเลยว่าเหตุใดพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่เป็นที่รู้จัก เหตุผลก็คือ ความจริงเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด
เยเรมีย์ ผู้เผยพระวจนะต้องทนทุกข์กับการถูกต่อต้าน เพราะท่านเผยพระวจนะตามที่พระเจ้าดลใจท่าน ท่านจึงตัดสินใจที่จะไม่บันทึกพระวจนะที่ท่านได้รับ แต่เนื่องจากการจะบันทึกพระวจนะของพระเจ้าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจของมนุษย์ ท่านจึงถูก "นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์" และไม่มีทางเลือกอื่นใดในเรื่องนี้ "ข้าพระองค์เป็นที่ให้เขาหัวเราะวันยังค่ำ ทุกคนเยาะเย้ยข้าพระองค์…ถ้าข้าพระองค์จะกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีก" ก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดมันไว้ และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหว" (เยเรมีย์ 20:7,9)

ถ้าหากคนเหล่านี้ได้รับการดลใจเพียงครึ่งๆ กลางๆ เราก็จะไม่ได้รับรู้ถึงพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าหากสิ่งที่พวกเขาบันทึกเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ แล้วละก็ พวกเขาจะต้องถูกครอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าในช่วงที่พวกเขาได้รับการดลใจ ถ้าไม่เช่นนั้น ผลงานของพวกเขาก็จะไม่ใช่พระวจนะแท้ๆ ของพระเจ้า การยอมรับว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าทั้งหมด สร้างแรงจูงใจให้เรามีความต้องการที่จะอ่านและเชื่อฟังพระวจนะมากขึ้น "พระดำรัสของพระองค์นั้นทดลองดีแล้ว และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น" (สดุดี 119:140)

พระธรรมทุกเล่มในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นงานของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำผ่านพระวิญญาณไม่ใช่ผ่านงานเขียนของมนุษย์ ความจริงข้อนี้เห็นได้โดยการพิจารณาถึงการที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวอ้างถึงข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมดังนี้

    • มัทธิว 2:5 เขียนไว้ว่า "ผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้" นั่นคือพระเจ้าทรงเขียนผ่านทางผู้เผยพระวจนะ”
    • "ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิด (กิจการของอัครทูต 1:16 คือข้อความที่เปโตรกล่าวอ้างจากสดุดีและฮีบรู 3:7)

ผู้ที่เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์จึงไม่มีความสำคัญสำหรับคริสเตียนในยุคแรกๆ ความจริงที่ว่าคำพูดของพวกเขาได้รับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ