ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

6

ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้า

พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้หมายความถึงพระทัย/พระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงใช้เพื่อเผยให้เห็นถึงความคิดของพระองค์ด้วย จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพระวจนะที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่ข้อความที่บอกถึงพระทัยของพระองค์ แต่ยังมีฤทธิ์เดชอยู่ในพระวจนะนั้นด้วย

การเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงของฤทธิ์เดชดังกล่าวน่าจะทำให้เรากระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากฤทธิ์เดชนั้น ความรู้สึกอับอายใดๆ ที่จะใช้ฤทธิ์เดชนั้นควรจะถูกเอาชนะด้วยการตระหนักว่า การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชแก่เราในการกำจัดสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราออกไป และมุ่งหน้าไปสู่ความรอด เปาโลเขียนจากประสบการณ์มากมายของท่านว่า

"เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด" (โรม 1:16)

ลูกา 3:17 พูดในเรื่องเดียวกันว่า "เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้"

การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเป็นขบวนการที่เกิดผล ไม่เหมือนกับที่นักศาสนศาสตร์หรือศาสนาคริสต์ที่ให้ "ความรู้สึกที่ดี" ของคริสตจักรหลายๆ แห่งนำพระคัมภีร์บางบทมากล่าวอ้าง แต่ไม่ได้ให้คำอธิบายหรือมีการนำมาประยุกต์ใช้ "พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ" พระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์" (ฮีบรู 4:12,1:3) "พระวจนะของพระเจ้า… ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ" (1 เธสะโลนิกา 2:13) พระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์ทำงานในจิตใจของผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงอยู่ทุกๆ ชั่วโมงของวัน

ข้อความพื้นฐานของข่าวประเสริฐซึ่งคุณกำลังศึกษาอยู่นี้เป็นฤทธิ์เดชที่แท้จริงของพระเจ้า ถ้าคุณยอมให้ทำเช่นนั้น ฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตคุณและเปลี่ยนคุณให้เป็นบุตรของพระเจ้า สำแดงพระวิญญาณ/พระทัยของพระเจ้าในชีวิต เตรียมคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนในสภาพของพระเจ้า เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (2 เปโตร 1:4) คำสอนของเปาโลเป็น "คำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ" (1 โครินธ์ 2:4)

เราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความเชื่ออย่างครึ่งๆ กลางๆ ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าพวกเขามีพันธะต่อพระคริสต์ และไม่ยอมรับว่าพระองค์มีตัวตนแม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเชื่อในพระเจ้า การปฏิเสธว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจและมีฤทธิ์เดชเหนือความรู้สึกและความเชื่อ คือการปฏิเสธฤทธิ์เดชของพระเจ้า 2 ทิโมธี 3:5 กล่าวไว้ว่า "ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ" เช่น แก่นแท้ของคำพูดของข่าวประเสริฐ

โลกเยาะเย้ยแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ (คุณไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกใช่ไหม) เปาโล
กล่าวไว้ว่า "คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราก็กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า" (1 โครินธ์ 1:18)

เราจะไม่สามารถถือพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ในมือด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้น และอ่านด้วยความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจและเชื่อมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นหรือ หากเราจดจำทั้งหมดนี้ไว้ในใจ

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ