ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

8

ของประทานอันเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์

หลายครั้งที่พระเจ้าทรงใช้ฤทธิ์เดช (“พระวิญญาณบริสุทธิ์”) ของพระองค์ในการติดต่อกับมนุษย์ แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของการให้ “เช็คเปล่า” เพื่อให้มนุษย์ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ การใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มักมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเสมอ และเมื่อบรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว ของประทานอันเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเรียกคืน เราต้องจำไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากระทำการเพื่อให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระประสงค์ของพระองค์มักจะยอมให้เกิดความทุกข์ยากระยะสั้นๆ ในชีวิตมนุษย์ เพื่อให้บรรลุพระประสงค์ของพระองค์ในระยะยาว (ดูบทเรียนที่ 6.1) จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ถูกใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้มนุษย์ แต่ถ้าจะมีการบรรเทาทุกข์เกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพระประสงค์ที่จะสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้รู้

ท่าทีของคริสเตียนปัจจุบันที่มีต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องตรงกันข้าม พวกเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องคุ้มค่าที่จะเชื่อในพระคริสต์ เพราะว่าได้ประโยชน์ฝ่ายเนื้อหนัง เช่น การรักษาให้หายป่วย ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ฤทธิ์เดชกระทำการ นี่เป็นเหตุที่ทำให้มีผู้คนมากมายอ้างตัวว่ามีฤทธิ์เดชในการรักษาให้หายป่วยในประเทศที่ผู้คนทุกข์ยากลำบาก เช่น ที่ยูกันดา โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้คนทุกข์ยากมาก และทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาในเรื่องของประทานอันเป็นพระวิญญาณ และตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ การเรียกร้องสิทธินี้มักจะประะจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง เพราะถ้าใครกำลังมองหาประสบการณ์ที่อยู่เหนือโชคชะตาอยู่ก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะอ้างว่าได้พบบางสิ่งที่ตอบสนองความต้องการนั้น

“คริสเตียน” มากมายในยุคนี้อ้างว่ามีของประทานฝ่ายวิญญาณ แต่กลับไม่แน่ใจว่าของประทานนั้นๆ พระเจ้าประทานให้โดยมีพระประสงค์อย่างไร พระเจ้ามักจะประทานพระวิญญาณให้เพื่อให้บรรุลเป้าหมายพิเศษที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณจึงมักจะรู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องใช้ของประทานนั้นๆ อย่างไร พวกเขาประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ครึ่งๆ กลางๆ ความจริงข้อนี้ขัดแย้งกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จเพียงบางส่วนของการรักษาให้หายโรคของคนที่อ้างว่ามีของประทานในการรักษาโรค

ตัวอย่างต่อไปนี้ชี้ให้เห็นว่ามีเหตุผลและเป้าหมายเฉพาะในการที่พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณ ไม่มีแม้สักกรณีเดียวที่ของประทานฝ่ายวิญญาณถูกประทานให้โดยเห็นแก่ผู้ได้รับ หรือผู้ได้รับสามารถใช้ของประทานได้ตามใจชอบ ของประทานฝ่ายวิญญาณถูกประทานให้เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ ไม่ใช่ตามใจผู้ได้รับ (อิสยาห์ 40:13)

- ในประวัติศาสตร์ยุคต้นๆ ของอิสราเอล พวกเขาถูกสั่งให้สร้างพลับพลาอันประณีตสำหรับวางเครื่องบูชาและสิ่งของบริสุทธิ์ โดยสร้างตามรายละเอียดที่พระเจ้ากำหนดซึ่งจำเป็นสำหรับการบูชาพระเจ้า เพื่อให้สำเร็จตามนั้น พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้กับคนบางคนซึ่ง "เราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันสามารถนั้น ให้เขาทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน…" (อพยพ 28:3)

- หนึ่งในคนบางคนชื่อเบซาเลล "ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง จะได้คิด…ทำเครื่องทองคำ…เจียระไนพลอยต่างๆ...ประกอบวิชาการทุกอย่าง" (อพยพ 31:3-5)

กันดารวิถี 11:14-17 บันทึกเรื่องที่วิญญาณ/ฤทธิ์เดชที่มีอยู่ในตัวโมเสส ถูกนำมาให้แก่ผู้ใหญ่ในอิสราเอลเพื่อให้พวกเขาแบกภาระของชนชาติอิสราเอล เพื่อโมเสสจะไม่ต้องทนแบกตามลำพัง ก่อนโมเสสสิ้นชีวิต ของประทานฝ่ายวิญญาณถูกนำไปให้โจชัว เพื่อเขาจะได้นำประชากรของพระเจ้าไปในทางที่ถูกต้อง (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9)

- ช่วงเวลาตั้งแต่ที่ชนชาติอิสราเอลเข้าในแผ่นดินของพวกเขาจนถึงรัชสมัยของกษัตริย์เซอูล พวกเขาถูกปกครองโดยผู้วินิจฉัย และถูกโจมตีโดยศัตรู แต่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบันทึกไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้วินิจฉัยบางคนและช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากผู้รุกรานอย่างไร เช่น โอทนีเอล (ผู้วินิจฉัย 3:10) กิเดโอน (ผู้วินิจฉัย 6:34) และเยฟธาห์ (ผู้วินิจฉัย 11:29)

- แซมสัน ผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่ง ได้รับพระวิญญาณเพื่อที่จะสามารถฆ่าสิงห์โต (ผู้วินิจฉัย 14:5,6) ฆ่าชายชาวเมือง 30 คน (ผู้วินิจฉัย 14:19) และทำลายเครื่องจองจำที่มือ (ผู้วินิจฉัย 15:14) “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ไม่ได้สถิตอยู่กับแซมสันอย่างต่อเนื่อง มาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง และจากไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

เห็นได้ว่าการได้รับของประทานอันเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ใช่

- การรับประกันความรอด

- สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

- พลังเร้นลับที่มีอยู่ในตัว

- สิ่งที่ได้รับจากการมี “ประสบการณ์ส่วนตัว”

เหตุผลเกี่ยวกับของประทานอันเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงไม่ชัดเจน ผู้คนยังคงอ้างว่า "ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์" และในสถานประกาศพระกิตติคุณนักเทศน์ยังล่อผู้คนที่คิดจะ “ยอมรับพระเยซู” ด้วย "การได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ" คำถามคือ "ของประทานใด" เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไม่รู้ว่าพวกเขาได้ของประทานใด แซมสันได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณที่จะฆ่าสิงห์โต (ผู้วินิจฉัย 14:5,6) ในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับสิงห์โตที่คำรามอยู่ เขาจะต้องรู้แน่ว่าพระวิญญาณสถิตอยู่กับเขาเพื่ออะไร ความจริงข้อนี้จะตรงข้ามกับผู้คนในยุคนี้ที่อ้างว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่สามารถกระทำการพิเศษใด หรือแม้แต่จะรู้ว่าตนเองมีของประทานใด

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ