ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

9

เหตุผลสำหรับของประทานในศตวรรษแรก

พระบัญชาสุดท้ายของพระคริสต์คือ ให้สาวกออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐ (มาระโก 16:15,16) พวกเขาทำตามโดยยึดเรื่องการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เป็นเรื่องแรกของการประกาศ แต่ในขณะนั้นยังไม่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อย่างที่เราทราบ พวกเขายืนประกาศเรื่องเยซูแห่งนาซาเร็ธที่ตลาดและวิหารซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังดูประหลาด เพราะเป็นเรื่องช่างไม้ชาวอิสราเอลที่ดีสมบูรณ์แบบ ซึ่งตายและฟื้นคืนชีพตามคำพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นชายที่ขอให้พวกเขารับศีลบัพติศมาและทำตามแบบอย่างที่เขาวางไว้

ในยุคนั้น มีคนที่พยายามจะสร้างลัทธิของตนขึ้นมาเช่นกัน จึงต้องมีวิธีการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งที่คริสเตียนประกาศเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ปรัชญาของกลุ่มชาวประมงทางเหนือของอิสราเอล

ในยุคนี้ เราใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งบันทึกงานและหลักคำสอนของพระเยซูเพื่อพิสูจน์ว่าข่าวประเสริฐที่เราประกาศมาจากพระเจ้า ในยุคที่ยังไม่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อยืนยันความจริงในสิ่งที่พวกเขาประกาศ นี่คือ เหตุผลเฉพาะของการใช้ของประทานในสายตาของโลก การไม่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทำให้ความเชื่อของผู้เชื่อใหม่เติบโตได้ยาก ปัญหามากมายที่พวกเขาเผชิญหน้าจะไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน และจะมีแนวทางเพียงเล็กน้อย ที่จะนำพวกเขาให้เติบโตในความเชื่อในพระคริสต์ ดังนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงถูกประทานเพื่อนำทางผู้เชื่อในสมัยก่อนผ่านสารที่ดลใจ จนถึงยุคที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บันทึกและเผยแพร่สารและคำสอนของพระเยซู

เหตุผลของการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอธิบายได้ไม่ยาก

- "ครั้นพระองค์ (พระเยซู) เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูง (สวรรค์) พระองค์…ประทาน (พระวิญญาณ) ของประทานแก่มนุษย์…เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น" เช่น ผู้ที่เชื่อ (เอเฟซัส 4:8,12)

- เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้ที่เชื่อที่อยู่ที่โรม "ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลาย" (โรม 1:11)

ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ของประทานเพื่อยืนยันการประกาศข่าวประเสริฐ เราอ่านพบว่า

- "ข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านมิใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยม" ผ่านการอัศจรรย์ต่างๆ (1 เธสะโลนิกา 1:5; 1 โครินธ์ 1:5,6)

- เปาโลกล่าวถึง "สิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการ เพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟัง คือด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์" (โรม 15:18-19)

- ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราอ่านพบว่า "ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ…และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์" (ฮีบรู 2:4)

- การประกาศข่าวประเสริฐที่ไซปรัสได้รับการสนับสนุนจากการอิทธิฤทธิ์ "ครั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (กิจการของอัครทูต 13:12)

การอิทธิฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาเชื่อพระดำรัสสอน ที่เมืองอิโคเนียม "องค์พระผู้เป็นเจ้า…ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้" (กิจการของอัครทูต 14:3)

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาวกทำตามพระบัญชาในการประกาศข่าวประเสริฐ
"พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น" (มาระโก 16:20)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ