ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

10

พระสัญญาต่อดาวิด

เช่นเดียวกับอับราฮัม และคนอื่นๆ ที่ได้รับพระสัญญาของพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่น พระองค์ทรงเติบโตมาในครอบครัวใหม่ ซึ่งในอิสราเอลยุค 1000 ปีก่อนคริสตกาล หมายถึงการเลี้ยงแกะและทำงานตามคำสั่งของพี่ชาย (1ซามูเอล 15-17) ตลอดระยะเวลานั้น พระองค์เรียนรู้ความเชื่อในพระเจ้าถึงระดับที่มีคนไม่มากนักจะมีได้

เมื่ออิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับชาวฟิลิสเตียเพื่อนบ้านที่ก้าวร้าว พวกเขาต้องส่งคนไปต่อสู้กับโกลิอัท ยอดทหาร ฝ่ายที่ชนะจะปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ดาวิดฆ่าโกลิอัทด้วยสายสลิงและก้อนหิน ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงมากกว่าซาอูลกษัตริย์ของเขา "ความรักรุนแรงก็ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย" (บทเพลงซาโลมอน 8:6) เป็นคำพูดที่พิสูจน์ว่าเป็นจริง 20 ปีให้หลัง เมื่อซาอูลไล่ล่าดาวิดตลอดถิ่นทุรกันดารในตอนใต้ของอิสราเอล

เมื่อดาวิดได้เป็นกษัตริย์ พระองค์ตัดสินพระทัยที่จะสร้างนิเวศถวายพระเจ้า คำตอบจากพระเจ้าคือ ให้ซาโลมอน บุตรของดาวิดสร้างนิเวศถวายพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงสร้างอาณาจักรให้แก่ดาวิด (2 ซามูเอล 7:4-13) และทรงประทานคำสัญญาที่คล้ายกับที่ประทานให้อับราฮัม

"เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทำผิด เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วยการเฆี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลาย แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดังที่เราได้พรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์” (ข้อ 12-16)

จากบทเรียนก่อนๆ เราคาดว่า "พงศ์พันธุ์" คือพระเยซู คำอธิบายที่ว่าพระองค์เป็นเป็นบุตรของพระเจ้า (2 ซามูเอล 7:14) ยืนยันข้อนี้ได้เช่นเดียวกับส่วนต่างๆ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์

- “เราเป็นเชื้อสายของดาวิด” พระเยซูตรัส (วิวรณ์ 22:16)

- “พระเยซูคริสต์...ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิด” (โรม1:3)

- “จากเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระปฏิญาณของพระองค์” (กิจการของอัครทูต 13:23)

- ทูตสวรรค์กล่าวแก่นางมารีย์ถึงพระเยซูบุตรของนางว่า “พระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิด บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน และแผ่นดินของท่าน จะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย” (ลูกา 1:32,33) นี่คือคำสัญญาเรื่องพงศ์พันธุ์ของดาวิดใน 2 ซามูเอล 7:13 ต่อพระเยซู

เมื่อพงศ์พันธุ์หมายถึงพระเยซู รายละเอียดต่างๆ ก็เด่นชัดขึ้น

-1) พงศ์พันธุ์

“บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเอง เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา” (2 ซามูเอล 7:12,14) “เราจะตั้งบุตรชายจากร่างกายของเจ้า ไว้บนบัลลังก์ของเจ้า” (สดุดี 132:10-11) พระเยซูผู้เป็นพงศ์พันธุ์นั้น จะเป็นเชื้อสายทางเนื้อหนังของดาวิด และมีพระเจ้าเป็นพระบิดา และเกิดจากครรภ์ของหญิงพรหมจารีย์ตามบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มารดาของพระเยซูคือนางมารีย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด (ลูกา 1:32) แต่พระองค์ไม่มีบิดาที่เป็นมนุษย์ พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้นางมารีย์ตั้งครรภ์ ดังนั้นทูตสวรรค์จึงมาแจ้งแก่นางว่า “บุตรที่จะเกิดมานี้และได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า” (ลูกา 1:35) การเกิดจากครรภ์หญิงพรหมจารีย์เท่านั้นที่คำสัญญาต่อกษัตริย์ดาวิดจะสำเร็จ

-2) นิเวศ

"เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเรา (2 ซามูเอล 7:13) แสดงว่าพระเยซูจะสร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้า ทั้งโดยนัยจริงตามอักษรและโดยนัยฝ่ายวิญญาณ เอเสเคียล 40-48 อธิบายว่า พันปีแรกของแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาบนโลก พระนิเวศจะถูกสร้างที่เยรูซาเล็ม พระนิเวศน์ของพระเจ้าคือที่ซึ่งพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะอาศัยอยู่ อิสยาห์ 66:1-2 บอกเราว่า พระองค์จะมาสถิตในใจของผู้ที่ถ่อมใจรับพระวจนะของพระองค์ พระเยซูทรงสร้างพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณเพื่อให้พระเจ้าอาศัยอยู่ เป็นพระนิเวศน์ที่ประกอบด้วยผู้เชื่อที่แท้จริง และเป็นไปตามที่ว่าพระเยซูเป็นศิลาหัวมุมของพระนิเวศของพระเจ้า (1 เปโตร 2:4-8) และของคริสเตียนในพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ (1 เปโตร 2:5)

-3) ราชบัลลังก์

"เราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้า และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์” (2 ซามูเอล 7:13,16; เทียบ อิสยาห์ 9:6-7) แผ่นดินของพระคริสต์จะตั้งอยู่บนอาณาจักรอิสราเอลของดาวิด หมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาตั้งอยู่ จะเป็นการสถาปนาแผ่นดินของอิสราเอลขึ้นอีกครั้ง ดูบทเรียนที่ 5.3 เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามคำสัญญา พระคริสต์จะต้องครองบัลลังก์ของดาวิด นี่จะเป็นไปตามกฎในเยรูซาเล็ม นี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งซึ่งยืนยันว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อให้เป็นไปตามคำสัญญา

-4) อาณาจักร

“ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิตย์” (2 ซามูเอล 7:16) หมายความว่า ดาวิดจะได้เห็นการสถาปนาอาณาจักร
นิรันดร์ของพระคริสต์ เป็นคำสัญญาณทางอ้อมว่าท่านจะฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเพื่อท่านจะเห็นด้วยตาท่านเอง ว่าอาณาจักรถูกสร้างขึ้นแผ่กว้างไปทั่วโลก โดยมีพระเยซูทรงปกครองจากเยรูซาเล็ม

เราจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับดาวิด ดาวิดกล่าวว่า “พันธสัญญาเนืองนิตย์ ความอุปถัมภ์ และความปรารถนาของข้าพเจ้า” (2 ซามูเอล 23:5) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความรอดของเราด้วย ความชื่นชมยินดีต่อพันธสัญญาควรเป็นความปรารถนาของเราด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนสอนสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงอันอัศจรรย์นี้

- ถ้าพระเยซู “ทรงมีอยู่ก่อน” ทางกายภาพ พระองค์ทรงมีอยู่ก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิด จึงเป็นเรื่องไร้สาระที่พระองค์จะเป็นพงศ์พันธุ์ของดาวิด

- หากแผ่นดินของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ พระเยซูก็จะไม่สามารถสร้างอาณาจักรอิสราเอลของดาวิดขึ้นมาใหม่ และไม่สามารถครองบัลลังก์ของดาวิด เมื่อทั้งหมดนี้เป็นสิ่งของในโลก การสถาปนาขึ้นใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นในโลกด้วย

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ