ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

11

สำเร็จในยุคซาโลมอนหรือไม่

ซาโลมอนบุตรของดาวิด เติมเต็มบางส่วนของคำสัญญาที่มีต่อดาวิด ซาโลมอนสร้างพระนิเวศถวายพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 5-8) และมีอาณาจักรที่มั่นคง ชาติต่างๆ พากันส่งตัวแทนมาถวายความเคารพซาโลมอน (1 พงศ์กษัตริย์ 10) และพระพรมากมายมาจากการใช้พระนิเวศนั้น การปกครองของซาโลมอนชี้ให้เห็นถึงการเติมเต็มที่ยิ่งใหญ่จากคำสัญญาที่มีต่อดาวิด ซึ่งจะเห็นได้ในแผ่นดินของพระคริสต์

บางคนบอกว่าคำสัญญาที่มีต่อดาวิดนั้นสำเร็จแล้วในยุคของซาโลมอน แต่เป็นไปไม่ได้เพราะ

- ตามหลักฐานในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม “พงศ์พันธุ์” นั้นคือพระคริสต์ ไม่ใช่ซาโลมอน

- ดาวิดโยงคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อตนเองและต่ออับราฮัมเข้าด้วยกัน (1 พงศาวดาร 17:27; ปฐมกาล 22:17-18)

- อาณาจักรของ “พงศ์พันธุ์” จะดำรงเป็นนิตย์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับครอบครัวที่มีอยู่ของท่าน

- ดาวิด…“พงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่กับพระเจ้ามิใช่หรือ เพราะพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาเนืองนิตย์กับข้าพเจ้าไว้” (2 ซามูเอล 23:5)

- พงศ์พันธุ์ของดาวิดคือพระมาซีฮา พระผู้ช่วยให้รอดจากความบาป (อิสยาห์ 9:6-7;22:22; เยเรมีย์ 33:5-6,15; ยอห์น 7:42) แต่ซาโลมอนได้หันหลังให้พระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 11:1-13; เนหะมีย์ 13:26) เพราะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย