ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

พระสัญญาในสวนเอเดน

เรื่องน่าเศร้าของความล้มเหลวของมนุษย์ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาล 3 งูถูกสาปแช่งเพราะอ้างคำพูดของพระเจ้าอย่างผิดๆ และล่อลวงเอวาให้ขัดพระบัญชาของพระเจ้า ชายและหญิงนั้นก็ถูกลงโทษด้วยเหตุแห่งการไม่เชื่อฟัง แต่ความหวังส่องแสงเรืองรองเข้ามา เมื่อพระเจ้าตรัสกับงูนั้นว่า

"เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ" (ปฐมกาล 3:15)

เราจะต้องแปลความพระธรรมบทนี้อย่างระมัดระวัง “พงศ์พันธุ์” หมายถึงบุตรหลานหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ “พงศ์พันธุ์” เราจะเห็นในภายหลังว่า “พงศ์พันธุ์” ของอับราฮัมคือพระเยซู (กาลาเทีย 3:16) และถ้าเราอยู่ "ใน" พระเยซู โดยการรับศีลบัพติศมา เราก็เป็นพงศ์พันธุ์เดียวกัน (กาลาเทีย 3:27-29) พงศ์พันธุ์นี้ยังหมายถึงพันธุ์ (1 เปโตร 1:23) ดังนั้น พงศ์พันธุ์ที่แท้จริงจะต้องมีลักษณะของผู้เป็นพ่ออยู่ในตัวด้วย

พงศ์พันธุ์ของงูจึงต้องมีลักษณะที่เหมือนครอบครัวงู คือ

- บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า

- โกหก

- นำคนอื่นให้ทำบาป

เราจะเห็นได้จากบทเรียนที่ 6 ว่า ไม่มีตัวบุคคลที่ลงมือกระทำ แต่ในตัวเรามี

- "ตัวเก่า" ฝ่ายเนื้อหนัง (โรม 6:6)

- "มนุษย์" (1 โครินธ์ 2:14)

- "ตัวเก่า ตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง" (เอเฟซัส 4:22)

- "มนุษย์เก่ากับปฏิบัติ" (โคโลสี 3:9)

"มนุษย์" ที่ทำบาปนี้ภายในตัวเรา คือ "มาร" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งคือพงศ์พันธุ์ของงู

พงศ์พันธุ์ของหญิงนั้นคือตัวบุคคล "เจ้า (พงศ์พันธุ์ของงู) จะทำให้ส้นเท้าของเขาแตก" (ปฐมกาล 3:15) บุคคลผู้นี้จะตีพงศ์พันธุ์ของงู ความบาป "พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก" การตีหัวงูคือการตีให้งูตาย เพราะสมองของมันอยู่ในหัว คนที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะเป็นตัวแทนพงศ์พันธุ์ของหญิงนั้นคือพระเยซู

"พระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงกำจัดความตาย (และฤทธิ์เดชของความบาป-โรม 6:23) ให้สูญสิ้น และได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10)

"พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาป พระองค์ในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป" มารในพระคริสตธรรมคัมภีร์ คือพงศ์พันธุ์ของงู (โรม 8:3)

พระเยซู "ได้ทรงปรากฏ เพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป" (1 ยอห์น 3:5)

"จงเรียกนามท่านว่าเยซู (แปลว่าผู้ช่วยให้รอด) เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา" (มัทธิว 1:21)

พระเยซูทรง "ประสูติจากสตรีเพศ" (กาลาเทีย 4:4) โดยเป็นบุตรของนางมารีย์ แม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระบิดาของพระองค์ ในนัยนี้พระองค์ทรงเป็นพงศ์พันธุ์ของหญิงโดยการทรงให้เป็นไปของพระเจ้า พงศ์พันธุ์ของหญิงจะต้องถูกทำร้ายโดยความบาปเป็นการชั่วคราว พงศ์พันธุ์ของงู "จะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ" (ปฐมกาล 3:15) การถูกงูกัดที่ส้นเท้าเป็นการได้รับบาดเจ็บชั่วคราว เมื่อเทียบกับการที่งูถูกตีที่หัวซึ่งเป็นการตีถึงตาย การแสดงภาพพจน์หลายประการน่าจะมาจากคำพูดในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น “ตีงูที่หัว” (หยุดบางอย่างอย่างสมบูรณ์) อาจจะมาจากคำพยากรณ์ที่ว่าพระเยซูจะทรงตีงูที่หัว

โทษของความบาปหรือพงศ์พันธุ์ของงู ได้รับการอภัยให้โดยการที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน ข้อความที่กล่าวถึงชัยชนะของพระคริสต์เหนือความบาปอยู่ในรูปของอดีตกาล บาดแผลที่ส้นเท้าหมายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นเวลา 3 วัน การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่า บาดแผลนั้นเป็นบาดแผลชั่วคราว เมื่อเทียบกับการตีจนถึงตายที่พระองค์หยิบยื่นให้ความบาป บันทึกทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ชัดว่าผู้ที่ถูกตรึงกางเขนจะถูกตอกตะปูทะลุส้นเท้าให้ติดกับไม้กางเขน พระเยซูทรงได้รับบาดแผลที่ส้นเท้าเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ อิสยาห์ 53:4-5 เขียนบรรยายไว้ว่า พระเยซูทรง "ฟกช้ำ" เพราะถูกพระเจ้าโบยตีบนไม้กางเขน สอดคล้องกับคำพยากรณ์ในปฐมกาล 3:15 ที่ว่า พระคริสต์จะได้รับบาดแผลเพราะพงศ์พันธุ์ของงู แต่จริงๆ แล้วพระเจ้าทรงกระทำการทางมารร้ายที่พระเยซูทรงเผชิญหน้าด้วย พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้พระเยซูฟกช้ำ (อิสยาห์ 53:10) โดยการควบคุมพลังของมารร้ายซึ่งทำให้พระบุตรของพระองค์ฟกช้ำ และพระเจ้าทรงกระทำการทางประสบการณ์ชั่วร้ายของลูกแต่ละคนของพระองค์

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย