ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

6

ดินแดน

1) "เจ้าจงออกจากเมือง ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้" (ปฐมกาล 12:1)

2) อับราฮัม "เดินทางเป็นระยะๆ ต่อไป จนมาถึงเมืองเบธเอล (อิสราเอลตอนกลาง) พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า "เจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ ตั้งแต่เจ้าอยู่นั้นไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนั้น เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ จงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ ด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้า" (ปฐมกาล 13:3,14-17)

3) พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่า "เรามอบดินแดนนี้ให้เชื่อสายของเจ้าแล้ว ตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติส" (ปฐมกาล 15:18)

4) "เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้ คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมา ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์" (ปฐมกาล 17:8)

5) "พระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมที่ว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดก" (โรม 4:13)

เราจะเห็นได้ว่าอับราฮัมได้รับการเผยให้รู้ว่า

1) “มีดินแดนที่เราต้องการให้เจ้าไป”

2) “เจ้าได้เดินทางมาถึงดินแดนนี้แล้ว เจ้าและลูกหลานจะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไป” สังเกตดูด้วยว่า คำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ ถูกบันทึกไว้ด้วยถ้อยคำธรรมดา คนเขียนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจะต้องใช้คำพูดที่ดูเอิกเกริกกว่านี้

3) ขอบเขตของดินแดนแห่งพันธสัญญาถูกระบุไว้อย่างชัดเจน

4) อับราฮัมจะไม่ได้รับคำสัญญานี้ในชีวิตนี้ ท่านจะต้องเป็น "คนแปลกหน้า" ในดินแดนนั้น แม้ว่าท่านจะได้อาศัยอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ในภายหลัง หมายความว่า ท่านจะสิ้นชีวิตและฟื้นขึ้นมาเพื่อรับคำสัญญานี้

5) เปาโล ภายใต้การดลใจ ได้เห็นคำสัญญาที่มีต่ออับราฮัมในความหมายของการได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

พระคัมภีร์เตือนเราว่าอับราฮัมไม่ได้รับคำสัญญานั้นในชั่วอายุขัยของท่าน

"เพราะความเชื่อของท่าน ท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้น คือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าว" (ฮีบรู 11:9)

ท่านพำนักอยู่ในดินแดนนั้นอย่างคนต่างด้าว อาจจะด้วยความรู้สึกไม่มั่นคง ท่านพำนักอยู่กับพงศ์พันธุ์ของท่านในดินแดนนั้นคืออิสอัคและยากอบ ท่าน "ได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่ และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกล และรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก (ฮีบรู 11:13) สังเกตขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้

- รู้คำสัญญา เช่นที่เรากำลังทำอยู่ในบทเรียนนี้

- ได้ “เตรียมรับไว้” ถ้าอับราฮัมต้องใช้เวลาเตรียมรับเท่านี้ เราจะต้องใช้เวลาเตรียมรับมากสักเท่าใด

- เข้าร่วม โดยการรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์
(กาลาเทีย 3:27-29)

- ยอมรับต่อโลกโดยการดำเนินชีวิตของเราว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรา แต่เรามีชีวิตอยู่ในความหวังที่ว่าอนาคตนั้นจะมาถึงบนแผ่นดินโลก

อับราฮัมจะเป็นวีรบุรุษและตัวอย่างที่ดีของเรา ถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น อับราฮัมตระหนักถึงความจริงที่ว่า คำสัญญาจะสำเร็จในอนาคตก็เมื่อตอนที่ภรรยาของท่านเสียชีวิต และท่านต้องซื้อส่วนหนึ่งของดินแดนพันธสัญญาเพื่อฟังศพของนาง (กิจการของอัครทูต 7:16) แท้จริงแล้ว พระเจ้า "ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้ แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้ แต่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน (กิจการของอัครทูต 7:5) พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมในปัจจุบันอาจจะรู้สึกอย่างเดียวกันเมื่อพวกเขาซื้อหรือเช่าที่ดินบนแผ่นดินโลกซึ่งถูกสัญญาไว้ว่าเป็นของพวกเขาตลอดไปเป็นนิตย์

แต่พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ จะต้องมีวันหนึ่งที่อับราฮัม และทุกคนที่ได้รับสัญญานั้นจะได้รับตามสัญญานั้น ฮีบรู 11:13,39,40 เขียนไว้ว่า

"คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่ พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้น"

ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงจะได้รับรางวัลพร้อมกันที่บัลลังก์พิพากษาเมื่อวันสุดท้ายมาถึง (2 ทิโมธี 4:1,8; มัทธิว 25:31-34; 1 เปโตร 5:4) อับราฮัมและคนอื่นๆ ที่รู้พระสัญญาจะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อรับคำพิพากษา ถ้าพวกเขายังไม่ได้รับตามที่พระเจ้าสัญญาไว้และจะได้รับต่อเมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา เราก็ต้องยอมรับอย่างไม่มีทางเลือกว่าอับราฮัมอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวและกำลังรอการกลับมาของพระคริสต์ แต่ภาพต่างๆ ในโบสถ์วิหารทั่วยุโรปเป็นภาพอับราฮัมอยู่ในสวรรค์ และกำลังรับรางวัลตามที่พระเจ้าให้สำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ผู้คนนับหมื่นที่เดินทางผ่านรูปต่างๆ เหล่านั้นเป็นเวลาร้อยๆ ปี ก็มีความคิดเช่นนั้น คุณมีความเชื่อมากพอที่จะก้าวล้ำเส้นออกมาหรือไม่

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ