ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

7

พงศ์พันธุ์

ตามที่ได้อธิบายในบทเรียนที่ 3.2 คำสัญญาของพงศ์พันธุ์หมายถึงพระเยซู และผู้ที่อยู่ "ในพระคริสต์" และได้ชื่อว่าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม

1) “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:2,3)

2) "เราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน ผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้ เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์” (ปฐมกาล 13:15-16)

3) “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว” (ปฐมกาล 5:18)

4) "เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้ คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมา ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา” (ปฐมกาล 17:8)

5) "เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ ประชาชนทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า” (ปฐมกาล 22:17,18)

ความเข้าใจของอับราฮัมในเรื่อง "พงศ์พันธุ์" ถูกขยายออกไปอีก

1) แรกสุด ท่านทราบว่า ท่านจะมีพงศ์พันธุ์มากมายเกินปกติ และประชาชนทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของท่าน

2) ต่อมา ท่านทราบว่าท่านจะมีพงศ์พันธุ์ที่จะมารวบรวมประชาชาติที่จะมีชีวิตนิรันดร์ รวมทั้งตัวท่าน มาอยู่ที่ดินแดนที่ท่านเดินทางมาถึง คือ คานาอัน

3) ท่านทราบว่า พงศ์พันธุ์ของท่านจะมีมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้า อาจจะแปลว่า ท่านจะมีเชื้อสายมากมายในฝ่ายวิญญาณ (ดวงดาวในท้องฟ้า) รวมทั้งฝ่ายเนื้อหนังด้วย (ผงคลีดิน)

4) คำสัญญาก่อนถูกเน้นย้ำด้วยการเพิ่มความมั่นใจว่าผู้คนมากมายที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นพงศ์พันธุ์สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า

5) พงศ์พันธุ์จะมีชัยเหนือศัตรู

พงศ์พันธุ์จะนำ “พระพร” มาสู่คนทั่วโลก ในพระคริสตธรรมคัมภีร์คำว่า "พร" มักจะเกี่ยวข้องกับการยกโทษความผิดบาป ซึ่งเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่คนที่รักพระเจ้าต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใด "บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข" (สดุดี 32:1) "ถ้วยแห่งพระพร" (1 โครินธ์ 10:13) หมายถึงถ้วยน้ำองุ่นซึ่งเป็นตัวแทนของโลหิตของพระคริสต์ซึ่งทำให้เกิดการอภัยบาป

พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมที่สามารถทำการอภัยโทษบาปมายังโลกคือพระเยซู พระ
คริสตธรรมคัมภีร์สนับสนุนเรื่องพระสัญญาที่มีต่ออับราฮัมว่า

"มิได้ตรัสว่า "และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย" เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากมาย แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว คือ "แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน" ซึ่งเป็นพระคริสต์" (กาลาเทีย 3:16)

"...พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือได้ตรัสกับอับราฮัมว่า "บรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้อภัยผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย โดยให้ทุกคนกลับจากบาปของตน" (กิจการของอัครทูต 3:25-26)

เปโตร แปลความหมายปฐมกาล 22:18 ว่า

พงศ์พันธุ์ = พระเยซู

พระพร = การอภัยโทษจากความบาป

คำสัญญาที่ว่าพระเยซู ผู้เป็นพงศ์พันธุ์นั้น จะมีชัยเหนือศัตรู สอดคล้องกับชัยชนะของพระองค์เหนือความบาป ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของประชากรของพระเจ้าและของพระเยซู

เข้าร่วมพงศ์พันธุ์

เป็นที่เห็นชัดว่าอับราฮัมเข้าใจจุดใหญ่ใจความพื้นฐานข่าวประเสริฐ คำสัญญานี้สำหรับอับราฮัมและพระเยซู พงศ์พันธุ์ของท่าน แล้วคนอื่นๆ ล่ะ ลูกหลานทางเนื้อหนังของอับราฮัมไม่ได้เป็นพงศ์พันธุ์ของท่านโดยอัตโนมัติ (ยอห์น 8:39; โรม 9:7) เราจะต้องมีส่วนในพระเยซู เพื่อว่าคำสัญญาต่อพงศ์พันธุ์จะมีต่อเราด้วย โดยการรับบัพติศมาในพระคริสต์ (โรม 6:3-5) เรามักจะอ่านพบว่ารับบัพติศมาในนามของพระองค์ (กิจการของอัครทูต 2:39,8:16,10:48,19:5) กาลาเทีย 3:27-29 จะทำให้เราเห็นชัดขึ้น

"คนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหริอหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว (โดยการรับบัพติศมา) ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา"

- นี่คือคำสัญญาของการมีชีวิตนิรันดร์บนโลก โดยการรับพระพรของการอภัยโทษทางพระเยซูคริสต์ เรามีส่วนร่วมในคำสัญญาโดยการรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพงศ์พันธุ์ โรม 8:17 เรียกให้เราเป็น "ทายาทร่วมกับพระคริสต์"

พระพรมาถึงคนทั่วโลกทางพงศ์พันธุ์ พงศ์พันธุ์จะกลายเป็นคนมากมายเช่นเม็ดทรายที่ชายหาดและดวงดาวบนท้องฟ้า พวกเขาจะต้องได้รับพรก่อนจึงจะเป็นพงศ์พันธุ์ ดังนั้น พงศ์พันธุ์ "จะบอกเล่าถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่คนรุ่นหลังฟัง" (สดุดี 22:30)

เราสรุปคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้แก่อับราฮัมได้ว่า

(1) ดินแดน

อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านคือพระเยซูและคนทั้งหลายที่เข้าร่วมในพระองค์ จะได้รับแผ่นดินคานาอันและแผ่นดินโลกเป็นมรดก และจะพำนักอยู่ที่นั่น ตลอดเป็นนิตย์ ในชั่วอายุขัยอาจจะยังไม่ได้รับ แต่จะได้รับในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

(2) พงศ์พันธุ์

นี่หมายถึงพระเยซูในชั้นแรก พระองค์ทรงชนะความบาป "ศัตรู" ของมนุษย์ และพระพรแห่งการอภัยโทษบาปจึงมาถึงคนทั้งโลก

โดยการรับบัพติศมาในนามของพระเยซู เราจึงเข้ามีส่วนร่วมในพงศ์พันธุ์

ทั้ง 2 เรื่องนี้ปรากฏในคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ผู้ที่ได้ฟังคำเทศนาสั่งสอนนี้มักจะลงเอยด้วยการรับบัพติศมา นี่คือวิธีที่คำสัญญามาถึงเรา เราเข้าใจได้เลยว่าเหตุใดเปาโลซึ่งเป็นชายชราเผชิญหน้ากับความตาย จะพูดถึงความหวังของท่านว่าเป็น "ความหวังของอิสราเอล" (กิจการของอัครทูต 28:20) ความหวังของคริสเตียนที่แท้จริงคือความหวังดั้งเดิมของชาวยิว พระเยซูคริสต์ว่า "ความรอดนั้นมาจากพวกยิว" (ยอห์น 4:22) อาจจะหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นยิวฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อจะได้รับคำสัญญาแห่งความรอดทางพระคริสต์ซึ่งเป็นชาวยิว

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ