ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

8

คริสเตียนในยุคแรกๆ เทศนาสั่งสอนว่า

1) "สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า และ

2) นามของพระเยซูคริสต์ (กิจการของอัครทูต 8:12)

มีสองสิ่งที่อับราฮัมได้รับคำอธิบายในหัวข้อที่ต่างกันไปเล็กน้อย

1) คำสัญญาเกี่ยวกับดินแดน และ

2) คำสัญญาเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์

สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซู ถูกสรุปเรียกว่า "ประกาศเรื่องพระคริสต์" (กิจการของอัครทูต 8:5 เทียบข้อ 12) บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินว่า "พระเยซูรักคุณ เพียงแต่พูดว่าคุณเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ คุณก็ได้รับความรอดแล้ว" แต่คำว่า "พระคริสต์" เป็นคำสรุปของคำเทศนาสั่งสอนเรื่องของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ที่จะมาถึง ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งอับราฮัมได้รับฟังมีส่วนสำคัญมากในการประกาศข่าวประเสริฐ

ในยุคต้นๆ ที่เมืองโครินธ์ เปาโล "เข้าไปกล่าวสนทนาในธรรมศาลาด้วยใจกล้า สิ้นสามเดือน ชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอัครทูต 19:8) ที่เมืองเอเฟซัส ท่าน "เที่ยวป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอัครทูต 20:25) และที่โรม "ท่านจึงกล่าวแก่เขาและเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้า และชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใช้ข้อความมาจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติ และจากคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะ (กิจการของอัครทูต 28:23,31) ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและเกี่ยวกับพระเยซูไม่ใช่แค่คำพูดที่ว่า "จงเชื่อพระเยซู" สิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่อับราฮัมมีรายละเอียดมากกว่านั้น และพระสัญญาที่ประทานแก่ท่านเป็นพื้นฐานของข่าวประเสริฐ

การรับบัพติศมาเข้าในพระเยซูทำให้เราเข้ามีส่วนในพงศ์พันธุ์และมีสิทธิรับมรดกตามคำสัญญา (กาลาเทีย 3:27-29) แต่การรับบัพติศมาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เราได้รับความรอด เราต้องอยู่ในพระคริสต์หากเราต้องการได้รับมรดกตามพระสัญญาที่ประทานให้กับพงศ์พันธุ์ บัพติศมาเป็นเพียงการเริ่มต้น เรากำลังเข้าสู่การแข่งขันที่เราต้องวิ่งไปข้างหน้า การเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมไม่ได้แปลว่าเราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า ชนชาติอิสราเอลเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะได้รับความรอดโดยปราศจากบัพติศมาและการมอบชีวิตแก่พระคริสต์ และทำตามแบบอย่างของอับราฮัม (โรม 9:7-8;4:13-14) พระเยซูกล่าวกับชาวยิวว่า "เรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย ถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำ" (ยอห์น 8:37,39) ซึ่งคือการมีชีวิตในความเชื่อในพระเจ้าและพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพงศ์พันธุ์นั้น (ยอห์น 6:29)

พงศ์พันธุ์จะต้องมีลักษณะเหมือนบรรพบุรุษ ถ้าเราเป็นพงศ์พันธุ์ที่แท้จริงของ
อับราฮัม เราไม่เพียงแต่ต้องรับบัพติศมา แต่ยังต้องมีความเชื่ออย่างแท้จริงในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนเช่นที่อับราฮัมเชื่อ ท่านได้ชื่อว่าเป็น "บิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อ มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทั้งหลาย ซึ่งท่านมีอยู่" (โรม 4:11-12) "ฉะนั้น คนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัม" (กาลาเทีย 3:7)

้ความเชื่อที่แท้จริงจะต้องแสดงออกมาในการกระทำ มิฉะนั้นก็ไม่นับเป็นความเชื่อในสายพระเนตรของพระเจ้า (ยากอบ 2:17) เราแสดงความเชื่อของเราในคำสัญญาโดยการรับบัพติศมา เพื่อคำสัญญานั้นจะเป็นของเราโดยส่วนตัว (กาลาเทีย 3:17-19) ท่านเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าจริงหรือ นี่คือคำถามที่เราควรถามตัวเองตลอดชีวิตของเรา

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย