ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

9

พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาที่ประทานให้อับราฮัมคือบทสรุปของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คำสัญญาอื่นๆ ที่พระเจ้ากระทำทรงกระทำกับพวกยิวในธรรมบัญญัติของโมเสส ถ้าพวกยิวเชื่อฟังธรรมบัญญัตินี้ พวกเขาจะได้รับพระพรในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 28) ไม่มีคำสัญญาในเรื่องของชีวิตนิรันดร์ปรากฏในคำสัญญาหรือพันธสัญญานี้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามี “พันธสัญญา” สองประการดังนี้

1) กับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่าน สัญญาการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา คำสัญญานี้กระทำในสวน
เอเดนและกระทำต่อดาวิดด้วย

2) กับชนชาติยิวในสมัยของโมเสส สัญญาสันติภาพและความสุขในชีวิตนี้หากพวกเขาทำตามธรรมบัญญัติ ที่พระเจ้าประทานให้กับโมเสส

พระเจ้าทรงสัญญาการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์แก่โมเสส ซึ่งจะเป็นไปได้ทางการเสียสละของพระเยซูเท่านั้น การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระคริสต์จึงยืนยันคำสัญญาที่ประทานให้อับราฮัม (กาลาเทีย 3:17;โรม 15:8 ; ดาเนียล 9:27; 2 โครินธ์ 1:20) พระโลหิตของพระองค์จึงได้ชื่อว่า
"โลหิตแห่งพันธสัญญา" (มัทธิว 26:28) พระเยซูทรงสั่งให้เราดื่มน้ำองุ่นจากถ้วยอย่างสม่ำเสมอ น้ำองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระองค์ เพื่อเตือนเราให้ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (1 โครินธ์ 11:25) "ถ้วยนี้เป็นสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา" (ลูกา 22:20) ไม่มีประโยชน์ที่เราจะ "หักขนมปัง" เพื่อระลึกถึงพระเยซูหากเราไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้

การเสียสละของพระเยซูทำให้การอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินพระเจ้าเป็นไปได้ พระองค์ทำให้เราแน่ใจในคำสัญญาที่ประทานให้อับราฮัม พระองค์
"รับประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเดิม" (ฮีบรู 7:22) ฮีบรู 10:9 กล่าวว่าพระเยซู "ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่" หมายความว่าเมื่อพระเยซูยืนยันคำสัญญาที่ประทานให้อับราฮัม พระองค์ทรงเลิกพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเจ้าประทานทางโมเสส พระเยซูทรงยืนยันพันธสัญญาใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (ฮีบรู 8:13)

แม้ว่าพันธสัญญาที่เกี่ยวกับพระคริสต์จะถูกกระทำขึ้น แต่พันธสัญญานั้นจะไม่เริ่มจนกว่าพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์ พันธสัญญานี้จึงเป็น "พันธสัญญาใหม่" พันธสัญญาเดิมที่กระทำทางโมเสสชี้ไปยังภารกิจของพระเยซูและย้ำเน้นความสำคัญของความเชื่อในคำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:19,21) ความเชื่อในพระคริสต์ยืนยันความจริงของธรรมบัญญัติที่มอบให้แก่โมเสส (โรม 3:31) เปาโล กล่าวว่า "ธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ" (กาลาเทีย 3:24) ธรรมบัญญัติจึงยังคงถูกรักษาไว้และเป็นประโยชน์ให้เราศึกษา

สิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายนักที่จะทำความเข้าใจในการอ่านครั้งแรก เราสามารถสรุปได้ว่า

คำสัญญาเกี่ยวกับพระคริสต์ที่ทรงกระทำกับอับราฮัมเป็นพันธสัญญาใหม่

คำสัญญาต่ออิสราเอลซึ่งเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติที่มอบให้โมเสสเป็นพันธสัญญาเดิม

การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ สิ้นสุดพันธสัญญาเดิม (โคโลสี 2:14-17) เริ่มพันธสัญญาใหม่

ด้วยเหตุนี้สิ่งต่างๆ เช่น การถวายสิบลด การรักษาวันสะบาโต ฯลฯ ซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิม จึงไม่จำเป็นอีกต่อไป ดูบทเรียนที่ 9.5 พันธสัญญาใหม่กระทำกับชนชาติอิสราเอลเมื่อพวกเขาสำนึกบาปและยอมรับพระคริสต์ (เยเรมีห์ 31:31-32;โรม 9:26-27; เอเสเคียล 16:62; 37:26) ยิวคนใดที่ทำเช่นนั้น และรับบัพติศมา เขาก็สามารถมีส่วนร่วมในพันธสัญญาใหม่ (ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพวกยิว หรือใคร กาลาเทีย 3:27-29)

การเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราตระหนักได้ถึงความแน่นอนของคำสัญญาของพระเจ้า มีการกล่าวหาว่าคริสเตียนยุคต้นๆ ไม่ประกาศเรื่องในแง่บวก เปาโลตอบว่า พระเจ้ายืนยันคำสัญญาของพระองค์โดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ ความหวังที่พวกเขาพูดถึงไม่ใช่เรื่องที่เพียงแตะต้องแล้วผ่านไปเท่านั้น แต่เป็นการมอบให้อย่างถาวร "พระเจ้าทรงสถิตจริงแน่ฉันใด คำของเราที่กล่าวกับท่านก็มิใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธส่งๆ ไปแน่ฉันนั้น เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้า ได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงส่งๆ แต่โดยพระองค์นั้น ล้วนแต่จริงทั้งสิ้น บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดอาเมน" (2 โครินธ์ 1:17-20)

นี่จะเป็นคำตอบให้กับคำพูดที่ว่า "ฉันคิดว่าคงจะมีความจริงอยู่บ้างในเรื่องนั้น"

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ