ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

11

เกเฮนนา (Gehenna)

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มีคำในภาษากรีกสองคำที่แปลว่า
"นรก" คำว่า “hades” คือ คำว่า “sheol” ในภาษาฮีบรู “เกเฮนนา” เป็นชื่อของหลุมขยะนอกกรุงเยรูซาเล็มที่ใช้เผาขยะจากในเมือง เป็นหลุมขยะที่เมืองต่างๆ หลายเมืองมีอยู่ในปัจจบัน (เช่น “สโมกกี้ เมาน์เท่น” ที่มะนิลา ฟิลิปปินส์) คำว่า “เกเฮนนา” ไม่ควรจะถูกแปลว่า "นรก" เพราะเป็นนามเฉพาะ เกเฮนนา ในภาษาอารบิคตรงกับคำว่า "เก-เบน-ฮินโนม" ในภาษาฮีบรู สถานที่นี้อยู่ใกล้เยรูซาเล็ม (โยชูวา 15:8) ในสมัยของพระคริสต์ ใช้เป็นที่ทิ้งขยะ ศพของอาชญากรจะถูกทิ้งที่หลุมขยะนั่น ซึ่งมีไฟเผาอยู่ตลอดเวลา เกเฮนนาจึงเป็นสัญญลักษณ์ของการถูกทำลายและถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

สิ่งที่ถูกโยนลงไปในไฟจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ ร่างกายจะถูกเผากลับคืนเป็นผงคลีดิน
"พระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ" (ฮีบรู 12:29) ในวันแห่งการพิพากษา ไฟแห่งพระพิโรธของพระองค์ต่อความบาปจะเผาผลาญคนบาปจนสิ้นซากแทนที่จะปล่อยให้พวกเขาถูกไฟเสียและมีชีวิตรอด เมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอลโดยใช้มือของพวกบาบิโลน เกเฮนนา เต็มไปด้วยศพของคนบาปในหมู่ประชากรของพระเจ้า (เยเรมีย์ 7:32-33)

พระเยซูทรงใช้ความคิดในเรื่องของเกเฮนนามาใช้ในการสั่งสอน พระองค์มักจะตรัสว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธในวันพิพากษาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจะ "ถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับในที่นั้น ตัวหนอนก็ไม่ตาย" (มาระโก 9:43,48) คำว่าเกเฮนนาในความคิดของชาวยิวคือการถูกทำลายและถูกปฏิเสธ เราเห็นแล้วว่า ไฟนิรันดร์เป็นคำที่ใช้แทนพระพิโรธของพระเจ้าต่อความบาปและการทำลายคนบาป โดยความตายอย่างสิ้นเชิง

คำว่า "ในที่นั้น ตัวหนอนก็ไม่ตาย" เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายอย่างสิ้นเชิง เพราะในความเป็นจริง ไม่มีหนอนที่ไม่ตายตามตัวอักษร ความจริงที่เกเฮนนาเป็นสถานที่ที่ใช้ลงโทษคนอธรรมในหมู่ประชากรของพระเจ้า แสดงให้เห็นความเหมาะเจาะของการที่พระคริสต์ใช้ภาพของเกเฮนนาในการสั่งสอน

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ