ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

ความเป็นอมตะที่มีเงื่อนไข

สิ่งที่ถูกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข่าวประเสริฐคือการที่มนุษย์สามารถมีชีวิตนิรันดร์และเป็นอมตะได้โดยทางพระคริสต์ นั่นคือความเป็นอมตะเพียงประการเดียวที่พระคริสตธรรมคัมภีร์พูดถึง พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนความคิดที่ว่าจะมีการทนทุกข์เป็นนิตย์จากการทำผิด วิธีเดียวที่จะเป็นอมตะคือการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าจะมีความเป็นอมตะในสภาวะที่สมบูรณ์แบบ นั่นคือได้รับรางวัลสำหรับความชอบธรรม

ข้อความต่อไปนี้คงเป็นหลักฐานเพียงพอที่แสดงว่าความเป็นอมตะนี้มีเงื่อนไข เราไม่ได้ครอบครองมาโดยธรรมชาติ

- "พระเยซูคริสต์…ได้ทรงกระทำในชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10; 1 ยอห์น 1:2)

- "ถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย" เพื่อมอบ “ชีวิตนิรันดร์” ให้กับเขา (ยอห์น 6:53-54) เหตุผลที่พระคริสต์กล่าวถึงใน ยอห์น 6 ก็คือพระองค์ทรงเป็น "อาหารแห่งชีวิต" และการตอบสนองที่ถูกต้องต่อพระองค์เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความหวังของความเป็นอมตะ (ยอห์น 6:47,50,51,57,58)

- "พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์" (1 ยอห์น 5:11) ไม่มีความหวังเรื่องความเป็นอมตะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ "ในพระคริสต์" ความเป็นอมตะเกิดขึ้นทางพระเยซูเท่านั้น พระองค์ทรงเป็น "เจ้าชีวิต" (กิจการของอัครทูต 3:15) "แหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์" (ฮีบรู 5:9) ความเป็นอมตะของมนุษย์จึงเกิดจากการกระทำของพระคริสต์

- ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงแสวงหาความเป็นอมตะและจะได้รับรางวัลเป็นชีวิตนิรันดร์ ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในครอบครองตามธรรมชาติ (โรม 2:7; 6:23; ยอห์น 10:28) ร่างกายอมตะของเราจะ "ต้องสวมสภาพอมตะ" เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (1 โครินธ์ 15:53) ความเป็นอมตะเป็นสิ่งที่สัญญาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีในครอบครอง (1 ยอห์น 2:25)

- พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ (1 ทิโมธี 6:16)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ