ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

ความเป็นอมตะที่มีเงื่อนไข

สิ่งที่ถูกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข่าวประเสริฐคือการที่มนุษย์สามารถมีชีวิตนิรันดร์และเป็นอมตะได้โดยทางพระคริสต์ นั่นคือความเป็นอมตะเพียงประการเดียวที่พระคริสตธรรมคัมภีร์พูดถึง พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนความคิดที่ว่าจะมีการทนทุกข์เป็นนิตย์จากการทำผิด วิธีเดียวที่จะเป็นอมตะคือการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าจะมีความเป็นอมตะในสภาวะที่สมบูรณ์แบบ นั่นคือได้รับรางวัลสำหรับความชอบธรรม

ข้อความต่อไปนี้คงเป็นหลักฐานเพียงพอที่แสดงว่าความเป็นอมตะนี้มีเงื่อนไข เราไม่ได้ครอบครองมาโดยธรรมชาติ

- "พระเยซูคริสต์…ได้ทรงกระทำในชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10; 1 ยอห์น 1:2)

- "ถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย" เพื่อมอบ “ชีวิตนิรันดร์” ให้กับเขา (ยอห์น 6:53-54) เหตุผลที่พระคริสต์กล่าวถึงใน ยอห์น 6 ก็คือพระองค์ทรงเป็น "อาหารแห่งชีวิต" และการตอบสนองที่ถูกต้องต่อพระองค์เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความหวังของความเป็นอมตะ (ยอห์น 6:47,50,51,57,58)

- "พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์" (1 ยอห์น 5:11) ไม่มีความหวังเรื่องความเป็นอมตะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ "ในพระคริสต์" ความเป็นอมตะเกิดขึ้นทางพระเยซูเท่านั้น พระองค์ทรงเป็น "เจ้าชีวิต" (กิจการของอัครทูต 3:15) "แหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์" (ฮีบรู 5:9) ความเป็นอมตะของมนุษย์จึงเกิดจากการกระทำของพระคริสต์

- ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงแสวงหาความเป็นอมตะและจะได้รับรางวัลเป็นชีวิตนิรันดร์ ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในครอบครองตามธรรมชาติ (โรม 2:7; 6:23; ยอห์น 10:28) ร่างกายอมตะของเราจะ "ต้องสวมสภาพอมตะ" เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (1 โครินธ์ 15:53) ความเป็นอมตะเป็นสิ่งที่สัญญาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีในครอบครอง (1 ยอห์น 2:25)

- พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ (1 ทิโมธี 6:16)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย